"Asy Samorządu 2021- Zawsze Pomorze"

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Asy Samorządu 2021 – Zawsze Pomorze”.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (80-809) przy ul. Prof. Romana Lipowicza 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000928636 oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 583 34 38 875.

3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę Konkursu.

4. Konkurs będzie prowadzony na łamach tygodnika i portalu „Zawsze Pomorze” od dnia 12 maja 2022r. do 24 czerwca 2022r.

5. Organizator powołuje Kapitułę Konkursową, w skład której wchodzą:

 • Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego,

 • Mirosław Czapla, przewodniczący Konwentu Powiatów województwa pomorskiego,

 • Błażej Konkol, prezes Związku Gmin Pomorskich,

 • Michał Glaser, Prezes Zarządu OMGGS, Dyrektor Biura,

 • Jan Kozłowski, były marszałek województwa pomorskiego,

 • Jan Zarębski, były marszałek woj. pomorskiego,

 • prof. zw. dr hab. Cezary Obracht – Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego,

 • prof. dr hab. Iwona Sagan z Uniwersytetu Gdańskiego,

 • Ewa Rojek, Menedżer ds. Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu w PwC,

 • prof. Małgorzata Łosiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego,

 • Adam Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim województwa pomorskiego,

 • Łukasz Samborski, współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego,

 • prof. Janusz Badur IMP PAN w Gdańsku,

 • Zbigniew Stencel, prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 • Mariusz Szmidka, redaktor naczelny tygodnika i portalu „Zawsze Pomorze”,

 • Bogdana Wachowska, zastępca redaktora naczelnego tygodnika i portalu „Zawsze Pomorze”

 • Krzysztof Ignatowicz, wiceprezes Fundacji A1 - Dziennikarze dla Pomorza, dyrektor artystyczny.

6. Konkurs polega na wyłonieniu i wypromowaniu najprężniej działających włodarzy gmin
i powiatów na Pomorzu w 2021r. w następujących kategoriach:

 • Inwestycje w kulturę i organizacja atrakcyjnych wydarzeń dla mieszkańców w 2021 r.

 • Otwartość na mieszkańców (komunikacja z lokalną społecznością)

 • Inwestycje samorządowe zrealizowane lub rozpoczęte w 2021 r., które miały wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy gminy/powiatu oraz kształtowanie jej wizerunku

 • Zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej i sportu oraz politykę dostępności.

 • Zielona transformacja (inwestycje i akcje ekologiczne, które miały wpływ na tworzenie wizerunku nowoczesnej, przyjaznej środowisku gminy/powiatu, w tym poprawę jakości powietrza, czystości wody i gleb oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii)

 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego (wsparcie i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi)

§2 Zasady zgłaszania do Konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być włodarze i samorządy wyłącznie z terenu województwa pomorskiego: samorządy powiatowe i na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

2. Zgłoszenia gmin/powiatów we wszystkich lub w wybranej kategorii wraz z uzasadnieniem mogą zgłaszać przedstawiciele samorządów (starosta, prezydent, burmistrz, wójt), organizacje społeczne, członkowie kapituły konkursowej.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, tj.:

- Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy dla gmin/powiatów i zgody gminy/powiatu na udział w konkursie

- Załącznik nr 2– klauzula informacyjna RODO.

4. O nominacjach decyduje kolegium redakcyjne tygodnika i portalu „Zawsze Pomorze”.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§3 Kryteria wyłonienia zwycięzców

1. Kapituła Konkursu dokona oceny formalnej i merytorycznej formularzy zgłoszeniowych oraz
wyłonienia laureatów konkursu w każdej kategorii konkursowej.

2. Tryb pracy Kapituły określa Przewodniczący Kapituły Konkursu.

3. Obrady Kapituły Konkursu mają charakter niejawny.

4. Decyzje Kapituły Konkursu mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom odwoławczym.

5. Członkowie Kapituły nie mogą być uczestnikami konkursu i być powiązani ocenianymi gminami/powiatami. W przypadku zgłoszenia uczestnika do udziału w konkursie przez Członka Kapituły, podlega on wyłączeniu przy ocenie formularzu zgłoszonego uczestnika.

§4 Nagrody

Laureaci Konkursu – włodarze reprezentujący swoje powiaty i gminy - otrzymają statuetki, listy gratulacyjne od marszałka województwa pomorskiego oraz specjalne dyplomy potwierdzające przyznanie prestiżowego tytułu „Asy Samorządu 2021 - Zawsze Pomorze”..

§5 Terminarz

1. Formularz zgłoszeniowy należy składać na adres mailowy [email protected] od 11.05.2022 do 1.06,2022 do godz. 16.00. O ważności zgłoszenia decydować będzie godzina wpływu maila na podaną skrzynkę mailową.

2. Ocena wniosków przez kapitułę nastąpi w ciągu 3 dni od zakończenia naboru formularzy. Członkowie Kapituły Konkursu złożą deklaracje poufności i bezstronności.

3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego wydarzenia podsumowującego konkurs. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają zaproszenie na uroczyste wydarzenie.

4. Informacja o zwycięzcach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zawszepomorze.pl

5. Zwycięzcy mają prawo używać logo Konkursu w materiałach promujących gminę/powiat, a Organizator konkursu zapewnia również możliwość promocji laureatów poprzez publikacje tematyczne w tygodniku Zawsze Pomorze i na portalu www.zawszepomorze.pl oraz umieszczenie banerów graficznych z odnośnikami do stron internetowych zwycięskich gmin/powiatów.

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres Fundacja „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (80-809) przy ul. Prof. Romana Lipowicza 63.

2. Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpłynięcia do organizatora. O jego rezultacie składający reklamację zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym.

3. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu
powstałego problemu.

§7 Postanowienia końcowe

1. Udział w plebiscycie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.

3. Interpretacja regulaminu należy do organizatora Konkursu i jest ostateczna.