Urząd Stanu Cywilnego w Gdańsku

Kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego. Niepokojące wnioski

Kontrola inspekcji pracy ujawniła w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku przypadki zachowań kierownictwa oraz przełożonych o cechach mobbingu. Według zeznań pracowników, w miejskiej jednostce miało dochodzić do stosowania agresji słownej, nękania czy zastraszania. Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku wezwał urząd do podjęcia działań zapobiegawczych.
Karol
Uliczny
22.09.2022 / 12:08

O możliwych nieprawidłowościach, we wrześniu 2021 r. zawiadomili OIP miejscy radni PiS. Informacje o niepokojących zjawiskach w miejskiej jednostce mieli otrzymać od samych zatrudnionych. Temat był już wówczas znany władzom miasta. Jak przyznały w odpowiedzi na interpelację z 28 września 2021 r., do urzędu od dłuższego czasu docierały sygnały o złej sytuacji w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jednocześnie poinformowano o wszczęciu procedur, w celu zdiagnozowania sytuacji.

Zachowania o cechach mobbingu w USC w Gdańsku?

Kontrolę w USC przeprowadził również Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. W toku postępowania, prowadzonego przez dwóch inspektorów, podjęto szereg tematów, m.in. sprawdzano przestrzeganie przez pracodawcę zasad przeciwdziałania mobbingowi. Za zgodą dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji urzędu oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, inspektorzy rozpowszechnili w siedzibie USC przy ul. Partyzantów anonimowe ankiety. Celem było poddanie pracowników badaniu na temat zachowań o charakterze mobbingowym.

– W badaniu wzięło udział 28 pracowników – mówi Paweł Grabowski, p.o. zastępca ds. nadzoru Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku. – Analiza przeprowadzonych ankiet wskazała na występowanie przypadków zachowań niepożądanych, które mogłyby wykazywać cechy mobbingu. Do zachowań tych należy zaliczyć m.in.: agresję słowną, rozpowszechnianie i tworzenie nieprawdziwych informacji na temat pracownika, lekceważenie, ignorowanie, zlecanie sprzecznych bądź bezsensownych zadań, bądź też zadań poniżej lub powyżej posiadanych kwalifikacji. Powyższe działania stosowane były zarówno przez pracodawcę, jak i bezpośredniego przełożonego czy też innego pracownika.

Urząd Stanu Cywilnego w Gdańsku

Ponadto analiza przeprowadzonych ankiet wykazała, że większość ankietowanych, pomimo posiadanej wiedzy na temat istniejących form przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy, nie zgłaszała problemu pracodawcy.

– Dodatkowo w trakcie kontroli, na okoliczność warunków wykonywania pracy i zachowań wchodzących w zakres pojęcia mobbingu, inspektorzy pracy przesłuchali w charakterze świadków losowo wybranych pięciu pracowników. Z pojedynczych zeznań wynika, m.in., że wobec świadków były stosowane, przez ich przełożonego, działania lub zachowania polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, agresja słowna, zlecano sprzeczne bądź bezsensowne zadania, wywołujące zaniżoną ocenę przydatności zawodowej – dodaje Paweł Grabowski.

Urząd o konflikcie interpersonalnym w USC w Gdańsku

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, inspektorzy pracy skierowali do pracodawcy wystąpienie zawierające wnioski dotyczące m.in. podjęcia działań, mających na celu wyeliminowanie zachowań, które mogłyby być kwalifikowane jako zachowania mobbingowe, jak również mających na celu skuteczne kształtowanie zasad współżycia społecznego w zakresie odpowiednich relacji służbowych. Urząd miasta tłumaczy sytuację w USC konfliktami interpersonalnymi pomiędzy pracownikami.

– Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła rozmowy z czterema pracownikami. Dwóch stwierdziło, że jest stosowany wobec nich mobbing, a dwóch nie wskazało, by kiedykolwiek były stosowane wobec nich takie działania ani nie byli świadkami takich działań. Kontrolerzy PIP nie rozmawiali z kierownikiem USC. Poza kontrolą PIP, z każdym pracownikiem USC został przeprowadzona rozmowa. Nie wynika z nich, aby wobec któregokolwiek pracownika były skierowane lub dotyczyły którejkolwiek osoby działania lub zachowania wyczerpujące, według Kodeksu Pracy, znamiona mobbingu. W świetle przeprowadzonych rozmów i zebranego materiału, mamy tu raczej do czynienia z konfliktem interpersonalnym – przekonuje biuro prasowe magistratu.

Urząd miasta informuje, że pracodawca miał podjąć działania, mające na celu poprawienie komunikacji i budowanie relacji w zespole, a pracownicy uczestniczyli w warsztacie z psychologiem. Ponadto z kierownikiem USC została przeprowadzona rozmowa.

– Wszyscy pracownicy urzędu, w tym kadra kierownicza, zostali przeszkoleni w zakresie przeciwdziałania i występowania mobbingu w miejscu pracy – odpowiada UM w Gdańsku.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze