Zasady ogólne zamieszczania reklam oraz dane osobowe

Zasady ogólne zamieszczania reklam i ogłoszeń

I. DEKLARACJA WYDAWCY 
Fundacja „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza” świadczy usługi zamieszczania reklam i ogłoszeń w tygodniku „Zawsze Pomorze” oraz w serwisie www.zawszepomorze.pl, którego jest Wydawcą. Naszym klientom zapewniamy najwyższą jakość usług, rzetelność i profesjonalną obsługę.

II. OKREŚLENIA
Określenia użyte w niniejszym dokumencie należy rozumieć w następujący sposób:
Wydawca - Fundacja „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza” z siedzibą w Gdańsku 80-809, przy ul. Prof. Romana Lipowicza 63, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000928636, REGON 520270234, NIP 583-343-88-75, adres serwisu www.zawszepomorze.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu: [email protected], zwana również Zleceniobiorcą;
Wydawnictwo – wydawnictwo Wydawcy;
Tytuł - wydawany przez Wydawcę drukowany tygodnik „Zawsze Pomorze” o zasięgu województwa pomorskiego;
Serwis internetowy - portal internetowy Wydawcy, przeznaczony do publikacji ogłoszeń danego rodzaju;
Ogłoszenie wymiarowe - ogłoszenie zamieszczane drukiem w postaci graficznej, którego rozmiar w druku jest określony liczbą standardowych, przyjętych przez Wydawcę jednostek powierzchni;
Insert - odrębny materiał reklamowy dystrybuowany wraz z drukowanym Wydawnictwem, w szczególności 
w formie ulotki, broszury, katalogu bądź próbki produktu, wrzucony, wszyty, wklejony lub zafoliowany;
Ogłoszenie - jeżeli co innego nie wynika z treści danego postanowienia, należy rozumieć, że określenie „Ogłoszenie” obejmuje Ogłoszenia wymiarowe, Inserty;
Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca zamieszczenie Ogłoszenia, zwany również Zleceniodawcą;
Zlecenie - oznacza oświadczenie Ogłoszeniodawcy, stanowiące ofertę publikacji Ogłoszenia skierowaną do Wydawcy, po otrzymaniu od Wydawcy informacji o możliwości i sposobie publikacji Ogłoszenia;
Cennik - informacja o cenie Ogłoszenia w Tytule i serwisie Internetowym Wydawcy
Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od prac.
Regulamin serwisu - oznacza regulamin Serwisu Internetowego, zawierający ogólne warunki, na jakich świadczone są usługi publikacji Ogłoszeń w Serwisie Internetowym. Treść Regulaminu Serwisu Internetowego Wydawcy znajduje się w ofercie Biura Reklamy Wydawcy oraz na stronie Serwisu.
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zalecenia i zamieszczanie ogłoszeń w Tytule i Serwisie Internetowym Wydawcy jest dokonywane w oparciu o niniejsze Zasady Ogólne, odpowiedni Regulamin Serwisu oraz odpowiednie szczegółowe zasady publikacji dla danego typu Ogłoszeń (jeżeli takie istnieją) oraz przepisy prawa;
2. Dostarczenie przez Ogłoszeniodawcę podpisanego Zlecenia publikacji Ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszych Zasad Ogólnych oraz Regulaminu Serwisu;
3. Wydawca oraz redaktor naczelny Tytułu i/lub Serwisu Internetowego nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych Ogłoszeń w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo prasowe;
4. W przypadku gdyby w wyniku publikacji Ogłoszeń Wydawca poniósł jakiekolwiek koszty z tytułu roszczeń osób, których prawa zostały naruszone wskutek publikacji Ogłoszenia, Ogłoszeniodawca jest Zleceniodawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód mogących wyniknąć po stronie Zleceniobiorcy oraz Wydawcy w związku z treścią lub formą zleconych do zamieszczenia ogłoszeń lub reklam, w tym i do poniesionych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Zleceniobiorcy i Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich;
5. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (prawa autorskie, pokrewne, wynalazcze, patentowe, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy handlowej i innych podobnych) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Ogłoszeniach informacjami, danymi, utworami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Zlecenie Ogłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że powyższy obowiązek jest spełniony zaś zlecane Ogłoszenie nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
6. Wydawca zastrzega sobie praw odmowy przyjęcia lub odmowy publikacji albo też wstrzymania publikacji Ogłoszenia, bez podania przyczyny w szczególności gdy treść lub forma Ogłoszenia jest niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub linią programową Tytułu lub Serwisu Internetowego w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez osobę trzecią lub właściwy organu lub instytucję powołaną do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy, siły wyższej, braku zapłaty w terminie ustalonym z Zleceniu za zamieszczane wcześniej Ogłoszenia lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia;
7. Wydawca może uzależnić publikację Ogłoszenia od przedstawienia przez Ogłoszeniodawcę dokumentów wskazanych przez Wydawcę. W szczególności Wydawca może żądać przedstawienia dowodu tożsamości Ogłoszeniodawcy, dokumentów potwierdzających zajście w sferze korporacyjnej okoliczności, których ma dotyczyć Ogłoszenie, prawo do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz koncesji, licencji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej;
8. Niedostarczenie materiałów reklamowych w terminach określonych w Cenniku upoważnia Wydawcę do odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w terminie ustalonym w Zleceniu.

III. REALIZACJA ZLECEŃ
1. Podstawą do publikacji w tytule Wydawcy Ogłoszenia jest złożenie przez Zleceniodawcę zlecenia, zawierającego następujące informacje: rodzaj ogłoszenia lub reklamy oraz jej powierzchnię (wielkość modułu reklamowego); datę emisji; miejsce publikacji (strony redakcyjne lub ogłoszeniowe, itp.); cenę oraz formę i termin płatności. Jeśli Zleceniodawca jest płatnikiem podatku VAT, numer NIP, imię i nazwisko wraz z numerem kontaktowym do osoby prowadzącej ze strony Zleceniodawcy sprawę zlecenia, pieczęć firmową i podpis dyrektora lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania Zleceniodawcy;
2. Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć zamówienie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni robocze przed datą ukazania się ogłoszenia. Wszelkie formalne braki i uchybienia w zamówieniu oraz niedotrzymanie terminów dostarczenia zamówienia, zwalniają Zleceniobiorcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu. Integralną częścią zamówienia jest tekst ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego oraz inne materiały graficzne (logo, ilustracje, zdjęcia) bądź materiały gotowe do druku;
3. Materiały gotowe do druku i materiały graficzne dostarczone przez Zleceniodawcę powinny spełniać wymogi techniczne określone przez Zleceniobiorcę i umieszczone na stronie internetowej, jako „Specyfikacja techniczna przygotowania reklam” wraz z regulaminem i modułami reklamowymi w zakładce „reklama”, które stanowią integralną część umowy - zlecenia reklamy;
4. Materiały nie spełniające wymagań technicznych, są przyjmowane wyłącznie na prośbę i ryzyko Zleceniodawcy,na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia;
5. W przypadku ogłoszeń lub reklam zlecanych do zamieszczenia przez Zleceniodawcę prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, Zleceniodawca taki zobowiązany jest przedstawić: wpis firmy do właściwego rejestru lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej bądź wpis do KRS oraz oświadczenie wyrażające zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy;
6. Zlecenie na zamieszczenie ogłoszenia lub reklamy zawiera cenę płatną za liczbę modułów lub inną powierzchnię ogłoszenia lub reklamy. Wszelkie uzgodnienia dotyczące dodatkowych kosztów powinny zostać umieszczone w uwagach na zleceniu;
7. Odrębna, umowna cena obowiązuje przy artykułach i wywiadach reklamowych (promocyjnych). Gotowe wywiady i artykuły reklamowe są płatne według cen kolumn, w zależności od zajętej powierzchni. Należność za przygotowanie tekstu obciąża Zleceniodawcę, a honorarium autorskie podlega zawartej przez niego z autorem odrębnej umowie-zlecenia. Teksty artykułów reklamowych publikowane są w ramce i opatrzone nadtytułem "tekst promocyjny" lub "reklama".
8. Zamówienie dodatku do gazety w postaci insertu jest dokonywane na podstawie pisemnego zamówienia, zawierającego następujące informacje: wielkość; format; liczbę stron wkładki, tytuł, nazwę, rodzaj wydania, do którego ma być dołączona wkładka; proponowaną datę lub daty emisji wkładki; formę i termin płatności. Zamówienie Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć Zleceniobiorcy w terminie 5 dni roboczych przed emisją insertu;
9. Wszelkie formalne braki i uchybienia w zamówieniu oraz niedotrzymanie terminów dostarczenia zamówienia zwalniają Zleceniobiorcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu. Integralną częścią zamówienia jest wkładka, która jest przeznaczona do insertowania;
10. Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć wkładkę pod wskazany przez Zleceniobiorcę adres firmy, która zajmuje się insertowaniem, najpóźniej 3 dni robocze przed emisją insertu.
11. Niedostarczenie wkładki pod wskazany przez Zleceniobiorcę adres firmy, jak również niedotrzymanie przez Zleceniodawcę terminów, o których mowa wyżej, powoduje nie zamieszczenie wkładki, z jednoczesnym obciążeniem Zleceniodawcy pełnymi kosztami zamówionego insertowania;
12. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo akceptacji insertów przed realizacją zamówienia;
13. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną emitowanych insertów;
14. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne insertów powstałe w trakcie transportu oraz kolportowania gazety;
15. Emisja reklamy na stronie internetowej Wydawcy odbywa się na podstawie pisemnego zamówienia, zawierającego następujące informacje: daty emisji reklamy; czas wyświetlania reklamy; miejsce emisji wielkość i rodzaj zamawianej reklamy; formę i termin płatności,
16. Warunkiem emisji reklamy w wybranym przez Zleceniodawcę miejscu jest: istnienie odpowiednich możliwości  technicznych po stronie Zleceniobiorcy, dostarczenie zamówienia wraz z pisemną informacją odnośnie miejsca emisji reklamy;
17. Zleceniobiorca ma prawo odmowy przyjęcia do realizacji materiałów nie nadających się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nie odpowiadających parametrom technicznym. Zleceniobiorca może nie zamieszczać ogłoszeń, których treść odsyła Czytelnika do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla Wydawnictwa nośników informacji.
18. Wszelkie zmiany w treści ogłoszenia lub reklamy - podane wyłącznie na piśmie – mogą być dokonane nie później niż 3 dni przed ukazaniem się numeru.
19. W przypadku zleceń długoterminowych niedostarczenie przez Zleceniodawcę nowych materiałów w terminach określonych w pkt. 13, Zleceniobiorca ma prawo do zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy dostarczonej do poprzedniego numeru.
20. Wycofanie zlecenia na zamieszczenie ogłoszenia lub reklamy w terminie 5 dni i krótszym przed ukazaniem się numeru, uprawnia Zleceniobiorcę do obciążenia Zleceniodawcy równowartością 100% uzgodnionej wartości zlecenia. W przypadku wycofania zlecenia/zamówienia w terminie 10-14 dni przed ukazaniem się numeru, Zleceniodawca ponosi koszty w wysokości 30 % - 50 % wartości zlecenia. W przypadku rezygnacji z reklamy długoterminowej w trakcie trwania emisji reklamy lub ogłoszenia Zleceniodawca ponosi koszty w wysokości 25 % wartości zlecenia. Rezygnacja z zamówienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
21. Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone Zleceniodawcy należy to wyraźnie zaznaczyć w  zleceniu na zamieszczenie ogłoszenia lub reklamy;
22. Zleceniobiorca może odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem, z linią programową i charakterem pisma. Zleceniobiorca także ma prawo odmowy publikacji reklam w trakcie realizacji zamówienia lub zlecenia, jeśli ich forma lub treść spotka się z negatywnym odbiorem.

IV. CENNIK
1. Podstawą do obliczania ceny Ogłoszenia jest Cennik, obowiązujący dla Tytułu i Serwisu Internetowego.
2. Wydawca zastrzega sobie w każdym momencie prawo do modyfikacji Cennika bez obowiązku powiadomienia o tym fakcie Ogłoszeniodawców, chyba, że odrębna umowa z Ogłoszeniodawcą określi dokładny termin powiadomienia o takiej zmianie. Zmiana Cennika nie ma wpływu na przyjęte do realizacji wcześniej Zlecenia.
3. Wydawca zobowiązuje się ogłaszać nowy Cennik na co najmniej 2 tygodnie przed jego wprowadzeniem

V. PŁATNOŚĆ
Za druk ogłoszeń i reklam przyjmowane są przelewy na niżej wskazane 
konto: Santander Bank Polska S.A.
nr konta bankowego: 29 1090 1098 0000 0001 4897 6794.
Ustaloną kwotę należy wpłacić w terminie określonym w zleceniu, nie później jednak niż 14 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku opóźnienia płatności Zleceniodawca zostanie obciążony odsetkami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zleceniobiorca zastrzega sobie również prawo wstrzymania druku zamówionych ogłoszeń i reklam, jeżeli poprzednie faktury nie zostały opłacone.

VI. REKLAMACJE
1. Ewentualne reklamacje przyjmowane są wyłącznie na piśmie, na adres siedziby Wydawcy, w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia lub reklamy. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje powinny zawierać: opis wad i usterek opublikowanej reklamy w stosunku do złożonego zamówienia bądź informację, że nie doszło do publikacji ogłoszenia wymiarowego lub reklamy, pomimo dostarczonego zamówienia, numer ogłoszenia wymiarowego, datę i numer wydania Tytułu, w którym doszło lub miało dojść do publikacji oraz propozycję rekompensaty;
3. W odniesieniu do emisji insertu: dokładny opis nieprawidłowości w wykonaniu insertowania, w stosunku do złożonego zamówienia bądź informację, że nie doszło do emisji insertu, pomimo dostarczonego zamówienia, datę i numer wydania tytułu, w którym doszło lub miało dojść do emisji wkładki oraz propozycję rekompensaty;
4. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, terminu realizacji reklamacji bądź niezachowanie jej formy pisemnej powoduje utratę przez Zleceniodawcę prawa do reklamacji ogłoszenia wymiarowego, tekstu reklamowego lub insertu, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału, w przypadku emisji cyklicznych. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku opłacenia kolejnych emisji.

VII. SIŁA WYŻSZA 
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek sił wyższych, które zakłóciły częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję Tytułu.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wydawca i Ogłoszeniodawca zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane drugiej Stronie zamówienia jako administratorowi danych w związku ze złożeniem oraz realizacją zamówienia, znanych Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych Ogłoszeniodawcy przez Wydawcę są określone w INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH PODAWANYCH W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM.
3. Wydawca umożliwia Ogłoszeniodawcy zapoznanie się z INFORMACJĄ O DANYCH OSOBOWYCH PODAWANYCH W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM przy pierwszym kontakcie z Ogłoszeniodawcą

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zlecenie zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy oznacza akceptację powyższych warunków. W sprawach spornych nie uregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa prasowego;
2. Niniejsze Zasady Ogólne wraz ze wszystkimi załącznikami obowiązują
   od dnia 01.12.2021r.


Dane osobowe nota informacyjna w zakresie danych osobowych

KTO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza” z  siedzibą w Gdańsku 80-809, przy ul. Prof. Romana Lipowicza 63, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000928636, REGON 520270234, NIP 583-343-88-75.
Nasze dane kontaktowe e-mail: [email protected]

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
W celu wykonania umowy przetwarzamy Państwa dane kontaktowe. Ze źródeł publicznych możemy pozyskać numer REGON i NIP oraz numer KRS, jeśli dotyczy. Mogą nam Państwo również podać adres email i numer telefonu kontaktowego.

ŹRÓDŁO DANYCH
Państwa dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa w momencie zawierania umowy. Możemy jednak pozyskać Państwa dane również ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak: KRS, CEIDG, baza GUS, Panorama Firm, książki telefoniczne. Państwa numer telefonu może zostać również wylosowany spośród dowolnego dziewięciocyfrowego zestawienia cyfr. Jeśli tak będzie, poinformujemy Państwa o tym w ciągu 30 dni od pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie (w zależności, co nastąpi wcześniej).

W JAKIM CELU SĄ NAM POTRZEBNE PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?
Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:

 • zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),
 • dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,
 • badać Państwa satysfakcję i opinię, • móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,
 • rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk,
 • prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego polegające na informowaniu o różnych wydarzeniach (eventach), wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności i oferowanych przez nas produktów i usług.

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę, wówczas będziemy mogli również:

 • przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia Państwu informacji handlowych i marketingowych na temat naszych towarów lub usług,
 • wysyłać Państwu newsletter obejmujący informacje handlowe i marketingowe.

Jeśli cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wyrażą Państwo sprzeciw w tym zakresie wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane przez dalsze 3 miesiące na tzw. liście Robinsonów tj. liście osób, które nie życzą sobie dalszych kontaktów marketingowych z naszej strony.

NA JAKIEJ PODSTAWIE BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?
Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych), 
 • istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i usług lub działalności, badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami,
 • sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych czy też korzystania z naszych uprawnień,
 • istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w badaniu satysfakcji i opinii klientów, jak też w prowadzeniu analiz i statystyk, jak też w wykazaniu zasadności naszych roszczeń, obronie przed roszczeniami, jak też w realizacji naszych uprawnień,
 • mamy Państwa dodatkową zgodę na przesyłanie przez nas informacji handlowych na temat naszych towarów z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w celu zapobieżenia kontaktom marketingowym z osobami, które sobie takich kontaktów z naszej strony nie życzą (przetwarzanie danych na tzw. liście Robinsonów).

CZY BĘDZIEMY UJAWNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
 • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
 • innym odbiorcom danych – naszym doradcom prawnym i podatkowym, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
 • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. Jeżeli nabywamy od Państwa prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. Państwa dane na tzw. liście Robinsonów będziemy przetwarzać przez okres 3 miesięcy – licząc od dnia wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ ?
Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,
 • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
 • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected]  
albo pisemnie na nasz adres: Fundacja „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza”,
80-809 Gdańsk, ul. Prof. Romana Lipowicza 63
.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE I JAKIE SĄ KONSEKWENCJE ICH NIEPODANIA ?
Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi umowy.
Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do naszych działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych 
i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO PYTANIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]