Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Projekt PKM Południe po raz kolejny zostanie zaktualizowany dzięki głosom mieszkańców

Za nami trzy tury spotkań konsultacyj­nych w sprawie budowy PKM Południe. We wszystkich spotkaniach wzięło udział ponad 550 osób stacjonarnie i ponad 1400 online. Łącznie trwały ponad 50 godzin. Za pomocą formularza kontaktowego, telefo­nicznie i za pośrednictwem social mediów padło ponad 300 pytań dotyczących pro­jektu.
Projekt PKM Południe po raz kolejny zostanie zaktualizowany dzięki głosom mieszkańców
Podczas spotkania dla mieszkańców Gdańska Oruni stacjonarnie i online wzięło udział ponad 200 osób

Autor: PKM

Spotkania zamknęły trzy tury spotkań infor­macyjnych w ramach projektu PKM Południe. Projektanci przygotowujący Studium Tech­niczno-Ekonomiczno-Środowiskowe tej inwe­stycji zaprezentowali dotychczasową drogę jaką przebył projekt i jakie zmiany zaszły na skutek konsultacji z mieszkańcami i włoda­rzami. Naturalnie również podczas trzeciej tury mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi i sugestie dotyczące projektu.

- Mimo, że zrealizowaliśmy wcześniej już dwie tury spotkań informacyjnych, podczas trzeciej mieszkańcy nadal pozytywnie zasko­czyli nas swoimi sugestiami i uwagami – mówi Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Widać, że zainteresowanie projektem nie słabnie, a propozycje i zadane pytania tworzą pole do merytorycznej dyskusji.

Na każdym ze spotkań byli obecni, oprócz mieszkańców, również samorządowcy, którzy pomagali wyjaśniać niektóre kwestie, jak rów­nież zgłaszali swoje uwagi do projektu.

Frekwencja dopisała również na spotkaniu w Niestępowie, które było dedykowane mieszkańcom gminy Żukowo

Na spotkaniu w Oruni padły jasne deklaracje odnośnie stworzenia bezkolizyjnych przejaz­dów w tej dzielnicy Gdańska. - Projektanci za­pewnili, że budowa PKM Południe nie wpłynie negatywnie na realizację oczekiwanego od lat bezkolizyjnego przejazdu na Oruni – informuje Błażej Szumała. asystent ds. komunikacji i PR w PKM S.A.

Potwierdzili to także uczestniczący w spo­tkaniu - zastępca prezydenta Gdańska ds. Zrównoważonego Rozwoju i Inwestycji Piotr Grzelak i dyrektor Wydziału Projektów Inwe­stycyjnych Urzędu Miasta w Gdańsku – Mar­cin Dawidowski.

Na spotkaniu w hotelu Platan, podobnie z resztą jak na każdym ze spotkań mieszkańcy pytali o zabezpieczenie akustyczne.

- Naturalnie nasi projektanci zapewnili o (wynikającej z przepisów) konieczności monitorowania oddziaływania akustycznego zarówno nowej, jak i zrewitalizowanej linii kolejowej na sąsiednie budynki i dobrania na tej podstawie odpowiednich środków ochrony – mówi Błażej Szumała.

Na tym samym spotkaniu mieszkańcy rów­nież dopytywali o możliwość przekroczenia linią kolejową obwodnicy trójmiasta pod zie­mią – taki postulat padł podczas drugiej tury spotkań, więc projektanci, zgodnie z zapowie­dziami, przeanalizowali taką możliwość i za­prezentowali takie rozwiązanie mieszkańcom na spotkaniu.

- Na spotkaniu w Kolbudach, podczas mo­mentami burzliwej, ale nadal merytorycznej dyskusji – przyznaje Błażej Szumała. - Miesz­kańcy Jankowa wystąpili z propozycją zmiany przebiegu trasy, aby ta nie przechodziła przez ich miejscowość. Zespół projektowy zapowie­dział, że pochyli się nad tym zagadnieniem i zobowiązał się do przeanalizowania takiego rozwiązania do końca roku.

Spotkania w Pruszczu Gdańskim, Kolbudach i Niestępowie, zgromadziły w sumie ponad 100 osób stacjonarnie, a 90 osób śledziło je na żywo online w Kolbudach. Podczas tych spotkań pytania i sugestie dotyczyły zarów­no regionalnej jak i aglomeracyjnej części projektu PKM Południe. Pytania i propozycje mieszkańców do projektu skupiły się między innymi na:

  • zapewnieniu sprawnego wyjazdu dla służb OSP w Kolbudach w rejonie ulicy Staromłyńskiej – projektanci zapewnili, że zgodnie z postulata­mi zgłoszonymi podczas poprzednich spotkań, takie rozwiązanie zostało zaprojektowane.
  • podobnie jak podczas poprzednich dwóch tur spotkań informacyjnych – nt. zasad doboru ochrony akustycznej dla każdego z odcinków – pracownicy firmy T.P.F. przypomnieli o (wy­nikającej z przepisów) konieczności monitoro­wania oddziaływania akustycznego zarówno nowej, jak i zrewitalizowanej linii kolejowej na sąsiednie budynki i dobrania na tej podstawie odpowiednich środków ochrony.
  • lokalizacji przystanku w Jankowie Gdań­skim, a dokładniej zmiany jego umiejscowie­nia lub przebiegu linii kolejowej w tym rejonie – wykonawcy STEŚ potwierdzili, że przepro­wadzą dalsze analizy w tej lokalizacji.
  • zapewnienia dostępu do działek rolnych zlokalizowanych w Niestępowie –projektanci zadeklarowali, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda działka musi posiadać do­stęp z drogi publicznej, w związku z czym taki postulat oczywiście zostanie spełniony.
  • możliwości zachowania przejazdu wzdłuż ulicy Do Czarnego Mostu w Niestępowie – projektanci zapewnili, że sprawdzą możliwość i zasadność realizacji takiego pomysłu.

Zaplanowania przystanku w Łapinie przy uwzględnieniu planu budowy pływającej far­my fotowoltaicznej – przedstawiciel projek­tantów zapewnił, że zwróci się do odpowied­nich organów o informacje w tej sprawie.

Oprócz pytań i propozycji, w trakcie spo­tkań padł także wyraz uznania dla pracy pro­jektantów i zrozumienia przez nich potrzeb mieszkańców w związku z projektem PKM Południe.

Chciałam podziękować za to, że uwzględ­niliście Państwo uwagi, bo pamiętamy jak burzliwe było ostatnie spotkanie ( w ramach drugiej tury spotkań informacyjnych przyp. red.) w Szkole Metropolitalnej i że te rozwią­zania jedyne akceptowane przez mieszkańców zostały uwzględnione, dziękuję – powiedziała radna gminy Kolbudy Emilia Anna Jóźwik.

Żywiołowa, ale merytoryczna dyskusja, która łącznie w ramach 3 ostatnich spotkań trwała łącznie 6,5 godziny sprawiła, że projekt po raz kolejny zostanie zaktualizowany dzięki głosom mieszkańców.

Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego
Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego

PKM Południe to nie tylko stworzenie realnej alternatywy dla transportu indy­widualnego, to również szansa na rozwią­zanie problemów komunikacyjnych połu­dniowych dzielnic Gdańska i sąsiednich gmin. Połączenie kolei aglomeracyjnej i regionalnej w tak zurbanizowanym i nadal rozwijającym się obszarze nie jest prostym zadaniem, ale jak najbardziej realnym, pod warunkiem pogodzenia ze sobą aspektów technicznych i społecz­nych tej inwestycji.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama