Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Regulamin

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku – drodzy użytkownicy!

Regulamin serwisu internetowego zawszepomorze.pl (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z niniejszego serwisu.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:

1.1. Administrator lub Fundacja – podmiot prowadzący, zarządzający i będący jednocześnie wydawcą Portalu, którym jest Fundacja A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza, z siedzibą w Gdańsku 80-809, przy ul. Prof. Romana Lipowicza 63, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000928636, REGON 520270234, NIP 5833438875;

1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

1.3. Materiały – wszelkiego rodzaju treści publikowane w Portalu przez Administratora, w tym w szczególności materiały tekstowe (w tym prasowe), graficzne (w tym logotypy), fotograficzne, dźwiękowe oraz audiowizualne;

1.4. Operator płatności internetowych – właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Fundacji, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;

1.5. Portal – portal internetowy zawszepomorze.pl wpisany do rejestru prasy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod numerem Pr 47/21 prowadzony, zarządzany i wydawany przez Administratora, dostępny w domenie https://www.zawszepomorze.pl/;

1.6. Polityka Prywatności – odrębny dokument określający zasady zbierania i przetwarzania Danych osobowych oraz zasady wykorzystania plików cookies;

1.7. Usługi – świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu usługi, o których mowa w art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, ze zm.);

1.8. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.

2. Ogólne warunki świadczenia Usług. Wymogi techniczne

2.1. Usługi są świadczone przez Administratora na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora jest nieodpłatne.

2.2. Korzystanie z Usług nie wymaga podawania swoich Danych osobowych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 i 5 poniżej.

2.3. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu i Usług świadczonych przez Administratora wyłącznie w celach prywatnych, niepowiązanych z działalnością gospodarczą lub zarobkową.

2.4. Wymogi techniczne korzystania z Portalu i Usług mają znacznie dla jego prawidłowego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Użytkowników.

2.5. Dostęp i korzystanie z Portalu możliwe jest dla Użytkowników:
2.5.1. Posiadających urządzenie z dostępem do Internetu;
2.5.2. Zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek Internetowych:
a. Chrome wersja 50 lub nowsza;
b. FireFox wersja 50 lub nowsza;
c. Safari wersja 9.1 lub nowsza;
d. Edge wersja 14 lub nowsza;
e. Internet Explorer wersja 11 lub nowsza;
f. Android wersja 4 lub nowsza;

2.6. Rejestracja w Portalu i założenie konta w „zawszepomorze.pl” wymaga ponadto posiadania konta poczty elektronicznej e-mail lub konta w serwisach Facebook lub Google.

3. Obowiązki Użytkownika i działania zabronione

3.1. Użytkownicy Portalu zobowiązani są korzystać z Usług i Portalu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.2. Niedopuszczalne jest w szczególności:
3.2.1. Zamieszczanie przez Użytkowników treści (w tym komentarzy):
a. nie odnoszących się do danego Artykułu (w szczególności materiału prasowego) lub powtarzających się; b. naruszających dobra osobiste Fundacji lub osób trzecich;
c. wulgarnych;
d. nawołujących do dyskryminacji lub nienawiści z uwagi na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
e. nawołujących do przemocy lub zachowań o charakterze antyspołecznym;
f. propagujących ideologie totalitarne;
g. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne.

3.2.2. Zamieszczanie treści promujących podmioty trzecie w stosunku do Administratora, w tym treści noszących znamiona spamu lub nieczytelnych;

3.2.3. Podejmowanie działań wpływających lub mogących wpłynąć w sposób niekorzystny na Użytkowników, w tym w szczególności powodować szkodę po ich stronie, albo po stronie Administratora lub innych podmiotów trzecich;

3.2.4. Podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności Portalu, w tym także sieci i usług telekomunikacyjnych.

3.3. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania treści dodawanych przez Użytkowników w przypadku naruszenia przez nich postanowień pkt 3.1. lub 3.2. powyżej.

3.4. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do wykorzystywania (w tym do porównywania, edytowania, publikacji) wszelkich treści opublikowanych na Portalu przez Użytkowników za ich zgodą.

4. Powiadomienia

4.1. Administrator udostępnia Użytkownikom możliwość korzystania z usługi powiadomień.

4.2. Przez powiadomienia rozumie się informacje w formie alertów pojawiających się w przeglądarce Użytkownika, dotyczące tematycznie Portalu zawszepomorze.pl, w tym treści informacyjne o nowych artykułach.

4.3. Usługa powiadomień jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika Portalu zawszepomorze.pl po aktywacji usługi, zgodnie z punktami poniższymi Regulaminu.

4.4. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z usługi powiadomień. Anulowanie powiadomień jest możliwe poprzez odznaczenie kategorii na ekranie konfiguracji powiadomień. Dodatkowo jest możliwe poprzez ustawienia przeglądarki.

4.5. Zamawiając powiadomienia, Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności Portalu zawszepomorze.pl

4.6. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z usługi powiadomień w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych usług oraz Polityka Prywatności wskazana w pkt. 4.5. niniejszego regulaminu.

4.7. Mając na uwadze dobro i komfort Użytkowników, Portal zawszepomorze.pl zapewnia, że usługę Powiadomień wykorzystywać będzie tylko w sytuacjach szczególnych lub w przypadku wydarzeń i informacji niosących dodatkową wartość dla Użytkowników

4.8. Umowa o Powiadomienia określone w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Portalem zawszepomorze.pl a Użytkownikiem na czas nieokreślony.

5. Konto użytkownika

5.1. Użytkownik może utworzyć swoje indywidualne konto w Portalu, dokonując rejestracji poprzez:

5.2.1. Podanie swojego adresu poczty elektronicznej oraz utworzenie hasła, a następnie potwierdzenie faktu utworzenia konta w wiadomości e-mail przesłanej przez Administratora na adres Użytkownika; lub

5.2.2. Swoje konto w serwisie Facebook lub Google.

5.3. Dla użytkowników posiadających swoje konto w serwisie zawszepomorze.pl Administrator udostępnia następujące funkcjonalności:

5.3.1. Newsletter – przesyłanie elektronicznego biuletynu z najpopularniejszymi artykułami wysyłanego cyklicznie w zależności od decyzji Użytkownika – codziennie, bądź co tydzień (ustawienie domyślne), bezterminowo, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu poprzez skorzystanie z linku (odsyłacza) znajdującego się w każdej wiadomości newsletter lub poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika w zakładce Twoje wiadomości.

5.3.2. Abonament – możliwość dokonywania cyklicznych płatności na rzecz Fundacji A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza.

5.3.3. Twoje dane – możliwość dodania i edycji danych kontaktowych użytkownika (e-mail, imię, nazwisko)

5.3.4. Otrzymywanie wiadomości e-mail: angażujących w działalność Fundacji oraz różnego rodzaju Materiałów Administratora.

5.3.5. Możliwość dodawania komentarzy do artykułów.

5.4. Korzystanie z usługi konta użytkownika „zawszepomorze.pl” jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.5. Użytkownik może zrezygnować z usługi poprzez przesłanie wiadomości z tematem „rezygnacja” na adres [email protected]. W treści e-maila należy podać adres e-mail (wskazany przy rejestracji w Portalu) oraz numer telefonu komórkowego.

6. Wsparcie działalności Fundacji

6.1. Administrator udostępnia za pośrednictwem Portalu możliwość wspierania płatnościami pieniężnymi (mającymi charakter darowizn) działalności statutowej Fundacji.

6.2. Płatności pieniężne na rzecz Fundacji mogą być dokonywane:

62.1. Tradycyjnym przelewem bankowym;

6.2.2 Przy wykorzystaniu płatności internetowych obsługiwanych przez Operatorów płatności internetowych. Aktualna i pełna lista metod umożliwiających dokonywanie płatności jest udostępniana przez Administratora w Portalu, na stronie www.zawszepomorze.pl/wesprzyj/.

6.3. Szczegółowe zasady dotyczące dokonywania płatności pieniężnych, o których mowa w pkt 5.2. i 5.4., określa każdorazowo regulamin stosowany przez właściwego Operatora płatności internetowych.

6.4. W ramach płatności pieniężnych Administrator udostępnia Użytkownikom możliwość dokonywania na rzecz Fundacji cyklicznych płatności pieniężnych realizowanych przez właściwego Operatora płatności internetowych zgodnie z warunkami przez niego określonymi.

6.5. W celu zapoczątkowania cyklicznych płatności pieniężnych, Użytkownik powinien  zalogować się na swoje indywidualne konto w Portalu oraz wybrać kwotę płatności pieniężnej, która będzie realizowana cyklicznie raz w miesiącu, poprzez obciążenie przez Operatora płatności internetowych karty płatniczej/rachunku bankowego.

6.6. Administrator informuje, że pełne dane karty płatniczej Użytkownika będą przechowywane wyłącznie przez Operatora płatności internetowych. Operator płatności internetowych pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Użytkownik dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

6.7. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania płatności (darowizn) cyklicznych na rzecz Fundacji. W tym celu Użytkownik powinien:

6.7.1. Skorzystać z przycisku „Anuluj” widocznego na koncie Użytkownika w zakładce Abonament; lub

6.7.2. Przesłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres [email protected]. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko, adres e-mail (wskazany przy rejestracji w Portalu celem dokonywania płatności cyklicznych) oraz numer telefonu komórkowego.

6.8. Administrator może kierować do Użytkowników dokonujących cyklicznych płatności określonych w pkt 5.4 specjalny miesięczny newsletter zawierający informacje o działalności Portalu oraz inne treści związane z promowaniem celów statutowych Fundacji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takiego specjalnego newslettera poprzez skorzystanie z linku (odsyłacza) znajdującego się w każdej wiadomości newsletter lub poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika w zakładce Twoje wiadomości.

7. Własność intelektualna

7.1. Autorskie prawa majątkowe (a w przypadkach gdy powstają, również prawa pokrewne) do wszelkich Materiałów zamieszczanych w Portalu, jak również do samego Portalu przysługują Administratorowi.

7.2. Treści zamieszczane w Portalu, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie bez konieczności odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez potrzeby składania przez Administratora jakichkolwiek oświadczeń w tym zakresie.

7.3. Bez uprzedniej, wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, materiałów lub innych treści prezentowanych w Portalu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.

8. Dane osobowe

8.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza, z siedzibą w Gdańsku 80-809, przy ul. Prof. Romana Lipowicza 63, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000928636, REGON 520270234, NIP 5833438875

8.2. Szczegółowe informacje dotyczące Danych osobowych są zamieszczone w Polityce Prywatności.

9. Reklamacje

9.1. Reklamacje dotyczące działania Portalu i Usług świadczonych za jego pośrednictwem mogą być zgłaszane przez Użytkownika pocztą elektroniczną, na adres: [email protected].

9.2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem w postaci adresu poczty elektronicznej.

9.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej wniesienia przez Użytkownika.

9.4. W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem płatności pieniężnych, o których mowa w pkt 5 powyżej, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresami: https://www.payu.pl/ lub na stronie banku Użytkownika.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2021 r. Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom w Portalu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

10.2. Korzystanie z konta w portalu ”zawszepomorze.pl” po wejściu w życie Regulaminu oznacza akceptację jego postanowień.

10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

***

Dziękujemy za korzystanie z Portalu zawszepomorze.pl oraz stosowanie się do powyższych warunków.

Podziel się

Reklama