Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Kodeks etyczny

KODEKS ETYKI DZIENNIKARSKIEJ „ZAWSZE POMORZE”

Preambuła

Dziennikarze i redaktorzy Fundacji A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza, wydającej niezależny portal i tygodnik „Zawsze Pomorze” są zobowiązani do przestrzegania zasad etycznych obowiązujących redakcję jako medium i organizację pozarządową. Dotyczą one zasad dziennikarskich, zasad kontaktowania się z podmiotami zewnętrznymi, zasad współżycia społecznego, zasad przejrzystości i sprostowań.

W polskim prawie wolność prasy gwarantowana jest w art. 14 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z którym „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu”. Zaś art. 54 Konstytucji gwarantuje, że „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (ust. 1).

Wydawcy, redaktorzy i dziennikarze w swojej pracy muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i obowiązku dbania o prestiż prasy. Swoje zadanie dziennikarskie wykonują rzetelnie, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniami, nie kierując się osobistymi interesami i motywami nie mającymi nic wspólnego z rozpatrywaną sprawą.

Zasady dziennikarskie określają etykę zawodową naszego projektu medialnego. Należą do nich obowiązek, w ramach Konstytucji i ustaw konstytucyjnych, utrzymania pozycji prasy i wypowiadania się w obronie wolności prasy.

W zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o osobach dla celów dziennikarsko-redakcyjnych obowiązują Prasę przepisy dotyczące ochrony danych redakcyjnych. Od badań po redagowanie, publikowanie, dokumentowanie i przechowywanie tych danych, prasa musi szanować prywatność ludzi i prawo do samostanowienia w sprawie informacji o nich.

Ta etyka zawodowa daje każdemu prawo do skargi na prasę. Reklamacje są uzasadnione w przypadku naruszenia zasad etyki zawodowej.

Niniejsza preambuła jest częścią standardów etycznych.

Kodeks Etyki Dziennikarskiej określa zasady postępowania redakcyjnego mającą na celu wyjaśnienie granic pomiędzy dziennikarstwem etycznym i nieetycznym. „Zawsze Pomorze” stawia wysoką poprzeczkę swoim pracownikom redakcyjnym i stałym współpracownikom. Muszą nie tylko zachowywać się honorowo, ale także powinni być tak postrzegani przez opinię publiczną. Wytyczne zawarte w Kodeksie dotyczą wszystkich platform. Choć odpowiedzialni są wszyscy dziennikarze, wydawcy i kierownicy redakcji, ostatecznie to redaktor naczelny lub jego zastępca ustala wytyczne. Rzetelność dziennikarska i wiarygodność niezależnego portalu i tygodnika „Zawsze Pomorze” ma kluczowe znaczenie dla naszej reputacji i najbardziej zaufanego źródła wiadomości na Pomorzu.

I. ZASADY DZIENNIKARSKIE:

Wiarygodność treści w portalu www.zawszepomorze.pl i tygodniku „Zawsze Pomorze”, a także w mediach społecznościowych opiera się na rzetelności, staranności, uczciwości dziennikarskiej i wysłuchaniu wszystkich stron w przypadku kontrowersji. A także na jasnym, inteligentnym pisaniu i utrzymywaniu reputacji w zakresie jakości, dokładności, równowagi i przejrzystości wszystkich tworzonych treści. W tym celu stosuje się następujące zasady:
 

Dziennikarze i wydawcy „Zawsze Pomorze” będą się starać przedstawiać rozsądne zestawienia sprzecznych poglądów w przypadku wszelkich kontrowersji, aby umożliwić czytelnikom wyrobienie sobie własnego zdania.

Niedopuszczalne jest wymyślanie lub fałszowanie cytatu, źródła, anegdoty, szczegółów lub czegokolwiek innego związanego z wiadomościami.

Zdjęcia, ale też filmy wideo muszą być prawdziwymi obrazami, a nie stworzonymi ani zmienionymi.

W kontaktach z osobami wrażliwymi emocjonalnie i nieprzyzwyczajonymi do rozmów z reporterami „Zawsze Pomorze” dołoży wszelkich starań, aby szanować ich godność i uczucia.

Niedopuszczalne jest przedstawianie cudzej twórczości jako własnej.

W opisywaniu rzeczywistości dziennikarze i redaktorzy dążą do prawdy, unikając wszelkich informacji niepewnych i nieuzasadnionych uogólnień.

Opisy zdarzeń powinny opierać się na wiarygodnych źródłach. Jeśli tylko istnieje taka możliwość, powinny to być co najmniej 2 niezależne źródła. Z jednego można korzystać, gdy jesteśmy absolutnie pewni jego wiarygodności.

Jeśli tylko istnieje taka możliwość, opisy zdarzeń pochodzące od Czytelników lub mieszkańców, powinny być konfrontowane z dokumentami, materiałami audio i wideo.

Korzystanie z poufnych, ale wiarygodnych i zweryfikowanych źródeł jest niezbędne dla pojęcia wolnej prasy i poszukiwania historii będących przedmiotem zainteresowania publicznego, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niewypowiedziane. Jest to jednak przywilej, który wymaga od nas rozsądku i konsekwencji w naszych zastosowaniach. I dotyczy informacji, które leżą w interesie publicznym.

Osoby opisywane w publikacjach (w szczególności o wydźwięku dla nich negatywnym) powinny mieć możliwość odniesienia się do podawanych informacji (w szczególności do wysuwanych pod ich adresem zarzutów). Nie dotyczy to publikacji powtarzających znane już powszechnie fakty i potwierdzone wcześniej ustalenia, a także weryfikacji publicznych wypowiedzi.

Wszelkie opisywane wydarzenia, zjawiska społeczne powinny podlegać rzetelnej ocenie, konfrontacji z faktami, zweryfikowanymi danymi statystycznymi, badaniami prowadzonymi przez zweryfikowane i wiarygodne ośrodki badawcze, opiniami ekspertów w danej dziedzinie.

Dziennikarze i redaktorzy „Zawsze Pomorze” są zobowiązani do wyraźnego oddzielania opisu zdarzeń i faktów od własnych opinii i komentarzy.

Dziennikarze i redaktorzy „Zawsze Pomorze” są zobowiązani do cytowania wypowiedzi swoich rozmówców i wypowiedzi osób publicznych zgodnie z ich brzmieniem i sensem. Zakazane jest umieszczanie wypowiedzi w fałszywym kontekście czy tendencyjne skracanie.

Dziennikarze „Zawsze Pomorze” zobowiązani są do autoryzacji wypowiedzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prasowego.

W razie uzyskania informacji, że wiadomości podane w publikacji są niezgodne z rzeczywistością, dziennikarze i redaktorzy „Zawsze Pomorze” są zobowiązani do ich skorygowania. Informacja o poprawkach naniesionych w opublikowanym już materiale powinna znaleźć się na stronie internetowej www.zawszepomorze.pl, na początku materiału, którego dotyczy korekta.

Dziennikarze i redaktorzy „Zawsze Pomorze” są zobowiązani do zachowania tajemnicy dziennikarskiej, ochrony swoich źródeł i nie mogą zdradzać ich tożsamości osobom trzecim.

Dziennikarze „Zawsze Pomorze” mogą organizować prowokacje dziennikarskie tylko w uzgodnieniu z kierownictwem redakcji.

II. ZASADY KONTAKTOWANIA SIĘ Z ORGANIZACJAMI ZEWNĘTRZNYMI
  1. Pracownicy redakcji nie mogą informować podmiotów zewnętrznych o prowadzonych przez dziennikarzy „Zawsze Pomorze” pracach nad publikacjami ani ujawniać szczegółów tych prac, chyba że zostało to ustalone z kierownictwem redakcji.

Pracownicy redakcji „Zawsze Pomorze” nie mogą przyjmować żadnych korzyści materialnych od podmiotów gospodarczych, partii politycznych, czy lobbystów.

Niedopuszczalne jest publikowanie materiałów sponsorowanych bądź stanowiących ukrytą reklamę podmiotów gospodarczych albo organizacji o charakterze politycznym.

Współpraca lub promocja mogą dotyczyć jedynie organizacji pożytku publicznego, działań prowadzonych pro bono, akcji promujących wartości zawarte w statucie Fundacji A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza”, wydającej niezależny portal zawszepomorze.pl i tygodnik „Zawsze Pomorze” (wolność słowa, walka z mową nienawiści, propagowanie praworządności, postawy szacunku dla osób o odmiennych poglądach, wspieranie praw mniejszości narodowych, etnicznych i grup regionalnych, w tym Kaszubów) oraz innych akcji promocyjnych, na które wyrazi zgodę kierownictwo redakcji.

Dziennikarze i redaktorzy „Zawsze Pomorze” nie mogą podpisywać umów reklamowych z podmiotami zewnętrznymi, chyba że wyrazi na to zgodę kierownictwo redakcji.

Dziennikarze i redaktorzy „Zawsze Pomorze” wykonujący zawód zaufania społecznego, nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w działalności politycznej (np. kampaniach wyborczych w charakterze ekspertów itp.). W przypadku decyzji o kandydowaniu w wyborach powszechnych dziennikarz lub redaktor powinni niezwłocznie poinformować o tym kierownictwo redakcji i złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie marki „Zawsze Pomorze” w kampanii wyborczej.

Dziennikarze i redaktorzy „Zawsze Pomorze” nie mogą świadczyć usług doradczych ani PR-owych na rzecz innych podmiotów prawnych i instytucji. Wyjątek stanowi każdorazowa wyraźna zgoda kierownictwa redakcji.

Dziennikarze i redaktorzy przy przygotowywaniu i publikowaniu materiałów dziennikarskich powinni brać pod uwagę jedynie ich jakość, zgodność z faktami oraz rzetelność.

Dziennikarze „Zawsze Pomorze” nie powinni publikować artykułów, które mogłyby narazić ich na zarzut konfliktu interesów (w szczególności gdyby miało wiązać się to z ich finansami).

III. ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO

Dziennikarze i redaktorzy są zobowiązani do dbania o dobry wizerunek Fundacji A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza oraz wydawanych przez nią portalu zawszepomorze.pl i tygodnika „Zawsze Pomorze”.

Wszyscy dziennikarze i redaktorzy muszą pamiętać, że jako pracownicy Fundacji A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza i redakcji „Zawsze Pomorze” - to, co mówią i robią poza pracą, może mieć wpływ na reputację naszego projektu medialnego. Fundacja A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza poważnie podchodzi do swojej reputacji i wszelkie postępowanie poza miejscem pracy, które mogłoby negatywnie wpłynąć na tę reputację, stanowiłoby naruszenie tej polityki.

Każdy pracownik, który chce wystąpić w zewnętrznym programie radiowym, telewizyjnym, debacie albo seminarium lub wykładać na studiach, musi uzyskać wcześniejszą zgodę swojego redaktora naczelnego, pozostawiając czas na anulowanie, jeśli uzna to za niewłaściwe. Takie zaangażowanie, przemówienia lub wystąpienia nie są dozwolone, jeśli stworzyłyby rzeczywisty lub pozorny konflikt interesów.

Niedopuszczalne jest wypowiadanie i publikowanie w przestrzeni publicznej (w tym w mediach społecznościowych) fałszywych treści obrażających lub pomawiających inne osoby oraz organizacje.

Dziennikarze i redaktorzy „Zawsze Pomorze” są zobowiązani do działalności zgodnej z prawem.

W „Zawsze Pomorze” szczególnie zwracamy uwagę na bezpieczeństwo osób, które wypowiadają krytyczne opinie na temat władz, a także opinie, które mogą je narazić na hejt czy inne formy prześladowania. Nie należy wywierać presji na ujawnianie przez osoby opisywane w naszych materiałach swej tożsamości.

W sytuacji, gdy dochodzi do działań władz niezgodnych z prawami człowieka i obywatela, np. nieuzasadnionej interwencji policji, czy nękania osób protestujących „Zawsze Pomorze” relacjonuje wydarzenia i daje głos osobom represjonowanym, nawet gdyby oznaczało to narażenie się na konflikt z władzami.

IV. ZASADY PRZEJRZYSTOŚCI I SPROSTOWANIA

Dążymy do kultury dokładności i oczekujemy, że każdy pracownik, który znajdzie błąd w naszych opublikowanych pracach, zgłosi go wydawcy lub redaktorowi wydania.

Wszystkie istotne błędy merytoryczne należy poprawić w artykułach, grafikach, nagłówkach, podpisach, zdjęciach i innych elementach pojawiających się w naszym portalu, tygodniku i na wszystkich platformach. Celem jest zapewnienie spójności i przejrzystości w redakcji i fundacji poprzez proces, który pozwala nam na jak najszybsze publikowanie poprawek.

W przypadku uzyskania informacji, że wiadomości podane w publikacji są niezgodne z rzeczywistością, dziennikarze i redaktorzy „Zawsze Pomorze” są zobowiązani do ich sprostowania lub skorygowania. Informacja o poprawkach naniesionych w opublikowanym już materiale powinna znaleźć się na stronie internetowej „Zawsze Pomorze”, na początku materiału, którego dotyczy sprostowanie lub korekta.

Zasada obowiązuje także wtedy, gdy nikt nie zwróci nam uwagi, ani nie żąda sprostowania.

Dziennikarze i redaktorzy „Zawsze Pomorze” są otwarci na krytykę materiałów dziennikarskich opublikowanych w portalu lub tygodniku, o ile ma ona racjonalne podstawy lub wynika z odmiennego wartościowego społecznie światopoglądu. Powinni w takim wypadku zachęcać do przygotowywania polemik z „Zawsze Pomorze”.

Redakcja „Zawsze Pomorze” wykorzystuje na bieżąco uwagi krytyczne i wskazania błędów przez czytelniczki i czytelników. Nasi odbiorcy często recenzują nasze teksty i inne materiały na FB „Zawsze Pomorze” Poza tym mogą zgłaszać uwagi pod adresem [email protected].

Podziel się

Reklama