Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
ReklamaHossa Wiczlino Gdynia

Polityka prywatności

Polityka Prywatności portalu internetowego zawszepomorze.pl 

Niniejszy dokument określa szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu internetowego zawszepomorze.pl, działającego pod adresem internetowym https://zawszepomorze.pl (dalej jako „Portal”) oraz zasady korzystania z plików cookies. Zapoznając się z niniejszą Polityką Prywatności uzyska Pan/Pani informację na temat tego kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych, w jakim celu dane te są zbierane, jaka jest podstawa prawna ich zbierania, komu dane te będą przekazywane i jak długo będą przechowywane oraz jakie uprawnienia przysługują Panu/Pani w związku z udostępnieniem swoich danych osobowych.

I. ADMINISTRATOR

Portal jest prowadzony i zarządzany przez Fundację „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza” z siedzibą w Gdańsku 80-809, przy ul. Prof. Romana Lipowicza 63, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000928636, REGON 520270234, NIP 583-343-88-75 (dalej: „Fundacja” lub „Administrator”).

Fundacja jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu oraz danych osobowych darczyńców Fundacji.

Możliwe jest skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: [email protected] lub drogą pisemną na adres: ul. Prof. Romana Lipowicza 63, 80-809 Gdańsk.

II. DANE OSOBOWE

Użytkownicy Portalu korzystający z usługi konta w portalu „zawszepomorze.pl” oraz użytkownicy dokonujący darowizny przekazują Fundacji swoje dane osobowe.

W przypadku, gdy użytkownik Portalu dokonuje rejestracji za pośrednictwem swojego konta w serwisie społecznościowym Facebook lub serwisie Google, Fundacja może otrzymać dostęp do niektórych danych osobowych (takich jak imię, nazwisko, zdjęcie), zamieszczonych na koncie użytkownika w danym serwisie, zgodnie z warunkami i postanowieniami obowiązującymi w tychże serwisach. Fundacja może też przetwarzać takie dane, jak szczegółowe daty logowań użytkownika w Portalu, czy szczegółowe dane dotyczące ostatniej płatności (darowizny) dokonanej na rzecz Fundacji.

Użytkownicy Portalu, którzy rezygnują z korzystania z konta w portalu „zawszepomorze.pl”, przesyłając Fundacji wiadomość pocztą elektroniczną, przekazują Fundacji dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Użytkownicy Portalu, którzy rezygnują z dokonywania cyklicznych płatności pieniężnych na rzecz Fundacji, przesyłając Fundacji wiadomość pocztą elektroniczną, przekazują Fundacji dane osobowe wymienione w zdaniu poprzednim.

Darczyńcy Fundacji, którzy dokonują darowizn pieniężnych tradycyjnym przelewem bankowym przekazują Fundacji dane osobowe w postaci imion, nazwisk, adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego. Fundacja może też przetwarzać dane w postaci adresów poczty elektronicznej darczyńców Fundacji, o ile zdecydują oni o udostępnieniu ich Fundacji.

Fundacja pozyskuje też dane osobowe darczyńców Fundacji, którzy dokonują rejestracji w Portalu lub dokonują darowizny za pośrednictwem operatora płatności internetowych. W takim przypadku dane osobowe darczyńcy przekazywane są Fundacji przez jednego z operatorów płatności internetowych, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

III. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników Portalu, którzy dokonali rejestracji w Portalu i korzystają z serwisu „zawszepomorze.pl” (obejmującej poszczególne funkcjonalności udostępnione w ramach tej usługi, a w tym newsletter), przetwarzane są w celu prawidłowego wykonania tej usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym pkt 1 jest ich niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi w serwisie „zawszepomorze.pl” z użytkownikiem Portalu lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika Portalu przed zawarciem tej umowy.

Dane osobowe darczyńców Fundacji są ponadto przetwarzane w celu prawidłowego wykonania umów darowizny na rzecz Fundacji, w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowo-księgowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym pkt 2 jest: 

2a) w przypadku umów darowizny na rzecz Fundacji – ich niezbędność do wykonania umowy darowizny z darczyńcą Fundacji lub do podjęcia działań na żądanie darczyńcy Fundacji przed zawarciem tej umowy,w przypadku informowania darczyńców o działalności Portalu i promowania celów statutowych Fundacji – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji celów statutowych Fundacji,                

2b) w przypadku rozliczeń finansowo-księgowych umów darowizny – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego,

2c) w przypadku rezygnacji użytkownika Portalu z dokonywania cyklicznych płatności pieniężnych na rzecz Fundacji – niezbędność przetwarzanych danych do potwierdzenia prawidłowości i skuteczności złożonego przez użytkownika Portalu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o dokonywanie cyklicznych płatności pieniężnych.

Dane osobowe użytkowników Portalu, którzy zamówili usługę newsletter, przetwarzane są w celu realizacji na ich rzecz usługi newsletter. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu, którzy zamówili usługę newsletter po 1 grudnia 2021 r., jest ich zgoda. Skutkuje świadczeniem przez Administratora usługi newsletter na zasadach określonych w Regulaminie Portalu Zawsze Pomorze.

Gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, osobie, która wyraziła zgodę, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Takie cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Fundacja nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników Serwisu lub darczyńców innym osobom lub instytucjom, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt 4 poniżej oraz kiedy obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Operator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

Droptica Sp. z o.o., ul. Stacyjna 1, 53-613 Wrocław, KRS NR 0000456501, NIP: 897-178-87-56, REGON: 022065689 - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w celu tworzenia stron lądowania i zbierania leadów i celu obsługi domeny i serwera pocztowego,

Memberful LLC, PO Box 2374, Ponte Vedra, Florida, 32004, United States - w celu obsługi Kont Użytkowników Platformy,

Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA. – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,

PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, nr KRS 0000274399, NIP: 7792308495 - w celu obsługi płatności,

innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Operatora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej wirtualnym asystentkom, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.

Operator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Operator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich.

W związku z faktem, że Operator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft, Memberfull.com, Stripe.com, itp., dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:  

współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google), 

stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych którym Użytkownik wyraził zgodę.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Memberful LLC: https://memberful.com/privacy-policy/

Stripe, Inc.: https://stripe.com/en-pl/privacy 

Należy każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na profilowanie oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane użytkowników Portalu przekazywane są wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z funkcjonowaniem Portalu i bazami danych, a w tym:

w związku z obsługą poczty e-mail – https://poczta.nazwa.pl – dane przekazywane przez użytkowników w toku rejestracji lub wcześniej w celu rozpoczęcia korzystania z usługi newsletter;

w związku z obsługą systemu identyfikacji kont – https://poczta.nazwa.pl – dane przekazywane przez użytkowników w toku rejestracji;

w związku z obsługą systemu CRM – dane uzyskane przez Administratora w związku z dokonywaniem przez użytkowników darowizn na rzecz Fundacji za pomocą przelewu bankowego lub za pomocą systemów PayU;

w związku z hostingiem – DROPTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stacyjna 1, 53-613 Wrocław NIP: 897178875 – dane zbierane w związku z korzystaniem z Portalu przez użytkowników.

W przypadku korzystania przez Administratora z usług podmiotów mających siedzibę w państwie trzecim, dane użytkowników Portalu mogą być przekazywane są do takiego państwa trzeciego, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki. W takim wypadku dane osobowe użytkowników Portalu zabezpieczone są zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA (tzw. Tarcza Prywatności).

V. PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 powyżej, będą przechowywane:

w przypadku użytkowników Portalu, którzy korzystają z konta w serwisie „zawszepomorze.pl” – przez okres korzystania z danej usługi,

w przypadku darczyńców Fundacji – przez okres przechowywania dokumentów księgowych lub dowodów księgowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że podanie wskazanych powyżej danych jest warunkiem zawarcia umowy darowizny (dokonywania cyklicznych płatności pieniężnych) i świadczenia określonych usług za pośrednictwem Portalu. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością skorzystania z usługi newsletter lub niemożnością dokonania darowizny (w tym płatności cyklicznych) na rzecz Fundacji lub brakiem możliwości otrzymywania informacji o akcjach i przedsięwzięciach realizowanych w ramach działalności statutowej Fundacji oraz o możliwości finansowego wspierania Fundacji.

Każdej osobie, której Administratorem danych osobowych jest Fundacja przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

Fundacja stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wykorzystując uznane standardy technologiczne w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich ujawnieniu, ochrony przed ich niewłaściwym użyciem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

Użytkownik Portalu jest zobowiązany do zabezpieczenia identyfikatora i hasła do swojego konta przed dostępem osób trzecich.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownikom Portalu oraz darczyńcom Fundacji przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VI. ZAWARCIE UMOWY I ZALOGOWANIE

A. Formularz elektroniczny

Przy sprzedaży za pomocą formularza elektronicznego Użytkownik potwierdza zamówienie, wykonując następujące czynności:

podaje lub potwierdza dane potrzebne do zawarcia umowy,

akceptuje regulamin,

ma możliwość złożenia innych oświadczeń, w tym oświadczeń dotyczących dostarczenia treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, wprowadzenia Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego (zob. § 8), zażądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia (zob. § 13), lub oświadczeń w zakresie polityki prywatności (zob. § 18 i nn.),

wciska przycisk „ZAMAWIAM PRENUMERATĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” (usługa odpłatna).

Przy wprowadzaniu pierwszego zamówienia Operator zakłada Konto Użytkownika, przekazuje na adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, a następnie potwierdzenie zawarcia umowy. W wyjątkowych przypadkach, związanych z niedostępnością Usługi, Operator może zamiast potwierdzenia zawarcia umowy powiadomić o niedostępności zamówienia, co będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy. Brak dostępności Usługi nie wpływa na usługę Konta Użytkownika, która zostaje aktywowana w chwili złożenia zamówienia. W przypadku chęci rezygnacji z usługi Konta Użytkownika Użytkownik może skorzystać ze ścieżki wskazanej w rozdziale VI, § 15 Regulaminu.

W przypadku sprzedaży Usług z wykorzystaniem Płatności PayU, po złożeniu zamówienia Użytkownik jest przekierowywany do platformy umożliwiającej Płatność PayU zgodnie z Regulaminem Transakcji Płatniczej PayU. Po dokonanej płatności Użytkownik jest przekierowywany na stronę internetową zawierającą treść, do której wykupił dostęp. Jednocześnie otrzymuje na podany na formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Odrębnym e-mailem Użytkownik otrzymuje również potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze spersonalizowanym linkiem, umożliwiającym późniejszy dostęp do treści (tj. po opuszczeniu strony Serwisu).

W przypadku zamówienia więcej niż jednego dostępu do Usługi elektroniczne Użytkownik według uznania może zawnioskować o:

określoną liczbę dostępów poprzez podanie odpowiedniej liczby adresów e-mailowych potencjalnych użytkowników Serwisu,

lub może podać jeden adres e-mailowy, do którego Operator przyzna zamówioną liczbę dostępów.

W tym drugim przypadku Użytkownik gwarantuje, iż wszyscy, którym przekazał dostęp, zapoznali się i akceptują warunki niniejszego regulaminu.

B. Telesprzedaż

Oświadczenia składane w trakcie rozmowy telefonicznej inicjującej telesprzedaż mają charakter zachęty do zawarcia umowy.

Po odbytej rozmowie lub w trakcie rozmowy, za zgodą potencjalnego Użytkownika, na adres e-mailowy podany podczas rozmowy Operator wysyła informację o przedmiocie zamówienia z następującymi załącznikami:

fakturą proforma zawierającą dane Użytkownika, lub podmiotu, w imieniu którego działa, cenę oraz termin płatności,

informacją o danym produkcie,

Regulaminem;

ewentualnie formularzem pozwalającym na wypełnienie lub potwierdzenie danych potrzebnych do zawarcia umowy oraz złożenie dodatkowych oświadczeń, w tym oświadczeń dotyczących dostarczenia treści cyfrowych nie zapisanych na materialnym nośniku ( § 14) lub oświadczeń w zakresie polityki prywatności (zob. § 17 i nn.).

Po czym oddzwania (w okresie nie dużym niż 48h) lub jeszcze podczas tej samej rozmowy odbiera od Użytkownika oświadczenie o otrzymaniu przez niego ww. dokumentów oraz zgodzie na zawarcie umowy na zasadach wynikających z przekazanych dokumentów.

3.  W zakresie zamówienia więcej niż jednego dostępu do Usługi elektronicznej znajduje zastosowanie również § 6 ust. 4 Regulaminu.

4.  Niezwłocznie (w terminie do 24h od rozmowy) Operator przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie elektronicznej wraz z adresem Serwisu umożlwiającym aktywacje usługi. W związku z możliwością świadczenia usługi przez Konto Użytkownika, w przypadku pierwszego zamówienia, Użytkownik w związku z zawarciem umowy winien dokonać pierwszej rejestracji w serwisie, poprzez udostępnioną przez Operatora procedurę zmiany hasła. W przypadku dalszych zamówień Użytkownik korzysta z już istniejącego Konta Użytkownika.

C. Promocje

Operator może organizować akcje promocyjne, np. w postaci:

bezpłatnego czasowego dostępu do Usług na warunkach określonych każdorazowo w ofercie promocyjnej;

rabatu na Usługi.

Skorzystanie z promocji odbywa się poprzez wpisanie na formularzu zamówienia otrzymanego Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego, w miejscu do tego przeznaczonym, lub wypełnienia formularza zawierającego zaszyty kod promocyjny na wskazanej stronie docelowej (tzw. landing page).

Operator może oferować w promocji darmowe Usługi (lub zniżki na nie) dla Użytkowników, którzy zawarli umowę o usługę płatną. Odstąpienie od umowy będzie oznaczało obowiązek zwrotu Usługi.

Promocja może być ograniczona w czasie lub w liczbie przyznanych dostępów. W przypadku ograniczenia co do liczby, rozstrzygające jest pierwszeństwo w złożeniu zamówienia. Operator przed upływem okresu bezpłatnego dostępu może zaproponować Użytkownikowi płatny abonament uprawniający do korzystania z usług.

Szczegółowa informacja na temat warunków danej akcji promocyjnej będzie każdorazowo umieszczana na stronach internetowych Operatora.

W związku ze świadczeniem Usługi przez Konto Użytkownika, w przypadku pierwszego dostępu, Użytkownik w zawiązku z zawarciem umowy winien dokonać pierwszej rejestracji w Serwisie poprzez udostępnioną przez Operatora procedurę zmiany hasła. W przypadku dalszych dostępów Użytkownik korzysta z już istniejącego Konta Użytkownika.

VII. PLIKI COOKIES

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe odczytywane lub przechowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku urządzenia końcowego (np. komputera, laptopa lub smartfona), umieszczane przez strony internetowe odwiedzane przez użytkownika. Mechanizm funkcjonowania Portalu, w celu identyfikacji użytkowników, wykorzystuje pliki typu cookie.

Portal wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
1) służące do rejestracji,
2) służące do przechowywania danych nie będących danymi osobowymi w rozumieniu obowiązujących przepisów (np. liczba wyświetleń danego banera),

3) niezbędne do autoryzacji sesji logowania,
4) służące do zapisu do newslettera,
5) służące do analityki (Google Analytics) – zbierające zanonimizowane dane do celów analitycznych.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, z którego korzysta użytkownik (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Portalu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwer Portalu zbiera informacje dotyczące wykorzystania Portalu przez użytkowników oraz ich adresów IP. Informacje te wykorzystywane są tylko w celach technicznych oraz do tworzenia wszelkiego rodzaju anonimowych statystyk.

Użytkownicy korzystając z Portalu mogą używać wtyczek społecznościowych i innych elementów umieszczanych przez podmioty trzecie, które umożliwiają publikowanie informacji w innych miejscach w Internecie, na przykład na koncie użytkowników w mediach społecznościowych (np. Facebook, Google, Twitter). Decyzja użytkownika o ujawnieniu swoich danych osobowych takim podmiotom trzecim podlega zasadom prywatności tych podmiotów trzecich.

Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest w Portalu oraz w siedzibie Fundacji. Korzystając z Portalu użytkownik akceptuje aktualną wersją Polityki Prywatności.

Administratorowi przysługuje prawo do zmian niniejszej Polityki Prywatności. Aktualne wersje Polityki Prywatności będą udostępniane w Portalu, w razie uzasadnionej potrzeby wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

Podziel się

Reklama Kampania 1,5 % Fundacja Uśmiech dziecka