Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
ReklamaHossa Wiczlino Gdynia

O fundacji

FUNDACJA „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza”

Wydawcą portalu „zawszepomorze.pl” i tygodnika regionalnego „Zawsze Pomorze” jest Fundacja „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza”. Fundacja została założona 12.10.2021 roku, a sąd dokonał rejestracji pod numerem KRS 0000928636. Zobacz statut naszej Fundacji.

Głównymi celami fundacji są:

„Działanie na rzecz zapewnienia wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechnia informacji przez obywateli Rzeczypospolitej Polski.

Upowszechnianie korzystania z wolności wypowiedzi i urzeczywistniania prawa obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

Propagowanie i troska o utrzymanie wolności słowa, dojrzałej debaty publicznej oraz promowanie mądrych decyzji, działań i słów w przestrzeni publicznej.

Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie troski o byt i przyszłość naszej dużej i małej ojczyzny, ochrona i pomnażanie dorobku Pomorza i Rzeczpospolitej Polski jako demokratycznego Państwa prawnego, strzeżenie zasad praworządności, demokracji, wolności oraz praw człowieka i obywatela.

Walka z językiem nienawiści w przestrzeni publicznej. Podtrzymywanie tradycji oraz rozwoju świadomości regionalnej, obywatelskiej i kulturowej. Promowanie Pomorza jako najlepszego miejsca do życia, pracy i rozwoju człowieka”.

Radę Fundacji tworzą: Adam Julke (przewodniczący), Zbigniew Canowiecki, Roman Nowosielski, Jan Wyrowiński, Maciej Czapiewski, Mariusz Popielarz, Edward Łaskawiec, Jakub Pastuszka, Natalia Nowak, Piotr Chistowski

Zarząd Fundacji tworzą: Mariusz Szmidka (prezes), Krzysztof Ignatowicz (wiceprezes)

Portal „zawszepomorze.pl” i tygodnik regionalny „Zawsze Pomorze” są tytułem prasowym zarejestrowanym w rejestrze dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, pod nr Pr 47/21

Zasady finansowego wspierania Fundacji określa Regulamin Serwisu „Zawszepomorze.pl. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.

 

STATUT FUNDACJI „A1 PRESS – DZIENNIKARZE DLA POMORZA”

§1

Fundacja pod nazwą „A1-Press – Dziennikarze dla Pomorza”, zwana dalej w treści statutu fundacją, ustanowiona przez Adama JULKE, reprezentującego Spółkę „Elwoz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Szklana, Marcina Popielarza, Edwarda ŁASKAWCA, Jakuba Andrzeja PASTUSZKĘ, Annę Barbarę CZAPIEWSKĄ, działającą w imieniu Spółki: „RADBUR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Somoninie, Mariusza SZMIDKĘ, Krzysztofa IGNATOWICZA,  Piotra Kazimierza CHISTOWSKIEGO oraz Natalię NOWAK zwanymi w dalszej części treści statutu „Fundatorami”.

Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12  października 2021 (rep. A nr 23249/2021) przez Notariusza Macieja Ciszewskiego w jego Kancelarii przy ulicy Targ Drzewny w Gdańsku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dziennik Ustaw Nr 21, pozycja 97 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

 

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może tworzyć terenowe oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polski.
 3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polski.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§5

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

 

CELE FUNDACJI

§6

 1. Działanie na rzecz zapewnienia wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechnia informacji przez obywateli Rzeczypospolitej Polski.
 2. Upowszechnianie korzystania z wolności wypowiedzi i urzeczywistniania prawa obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.
 3. Propagowanie i troska o utrzymanie wolności słowa, dojrzałej debaty publicznej oraz promowanie mądrych decyzji, działań i słów w przestrzeni publicznej.
 4. Wypełnianie podstawowej misji prasy: informacyjnej, kontrolnej, edukacyjnej, rozrywkowej oraz integrującej społeczność Pomorza, samorządy, pracodawców i organizacje pozarządowe.
 5. Walka z językiem nienawiści w przestrzeni publicznej, w szczególności w mediach, propagowanie postawy szacunku dla osób o odmiennych poglądach, inicjowanie w przestrzeni publicznej debaty opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
 6. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie troski o byt i przyszłość naszej dużej i małej ojczyzny, ochrona i pomnażanie dorobku Pomorza i Rzeczpospolitej Polski jako demokratycznego Państwa prawnego, strzeżenie zasad praworządności, demokracji, wolności oraz praw człowieka i obywatela.
 7. Podtrzymywanie tradycji oraz rozwoju świadomości regionalnej, obywatelskiej i kulturowej. Wspieranie mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, ochrony tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska naturalnego oraz występowanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 8. Umożliwienie rzetelnej i uczciwej komunikacji między obywatelami a administracją państwową i samorządową.
 9. Promowanie Pomorza jako najlepszego miejsca do życia, pracy i rozwoju człowieka.

 

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. zagwarantowanie dziennikarzom ochrony i prawa do wykonywania zawodu zgodnie z zasadami niezależności i wolności dziennikarskiej;
 2. zachowanie apolityczności w stosunku do wszelkich organizacji dla bezstronnego i rzetelnego informowania obywateli o istotnych sprawach dla kraju i regionu;
 3. umożliwienie przedstawienia w mediach wydawanych przez Fundację różnych opinii, argumentów i racji, tak aby mogła być reprezentowana wielość punktów widzenia, zaś odbiorca mógł samodzielnie wyrobić sobie zdanie o przedstawianych sprawach;
 4. uruchomienie regionalnego portalu internetowego i pierwszego w Polsce regionalnego tygodnika drukowanego pod wspólną nazwą „zawsze Pomorze”. Wskazane media mają być źródłem wiedzy i opinii o wydarzeniach w regionie, jego wyjątkowości, etosie pracy, specyfice kulturowej, atrakcjach turystycznych i ludziach się z nim identyfikujących;
 5. propagowanie rzetelnej informacji biznesowej, samorządowej oraz prowadzenie aktywnej edukacji na rzecz członkostwa Polski w Unii Europejskiej i strukturach bezpieczeństwa zbiorowego Europy Zachodniej;
 6. dostarczanie odbiorcom portalu internetowego i tygodnika drukowanego, wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego w sposób obiektywny, wiarygodny, bezstronny, rzetelny i staranny;
 7. organizowanie debat, konferencji, plebiscytów i imprez służących propagowaniu szlachetnych postaw, przejawów wszelkiego rodzaju patriotyzmu, w tym lokalnego bogactwa kulturowego Pomorza, dokonań jego mieszkańców;
 8. wyróżnianie osób szczególnie aktywnych na polu rozwoju demokracji lokalnej, działań na rzecz demokratycznego Państwa Prawnego, rozwoju gospodarczego i kulturowego Pomorza, członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz w strukturach bezpieczeństwa Europy Zachodniej;
 9. przybliżanie tradycji Pomorza, historii regionu i przywiązania Pomorzan do Polski. Ze szczególnym podkreśleniem Walki Pomorzan o odzyskanie i zachowanie niepodległości Państwa Polskiego;
 10. działalność charytatywna;
 11. tworzenie spółek celowych prawa handlowego dla osiągnięcia celów Fundacji;
 12. wydawanie książek, czasopism i wydawnictw periodycznych.

 

§8

Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób, fizycznych i prawnych oraz instytucji, zbieżną z jej celami.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie 628.000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) określony w akcie notarialnym oraz inne aktywa nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§10

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji, subwencji i grantów;
 3. dochodów z majątku Fundacji;
 4. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, w tym dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych;
 5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii a także aukcji internetowych.

 

§11

Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz kosztów jej działania.

 

§12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji, tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 

WŁADZE FUNDACJI

§13

 1. Władzami Fundacji są:
 2. Zgromadzenie Fundatorów,
 3. Rada Fundacji,
 4. Zarząd Fundacji.
 5. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy, którzy złożyli oświadczenie o powołaniu Fundacji w akcie założycielskim. Każdemu Fundatorowi przysługuje jeden głos.
 6. Fundatorzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.
 7. Zgromadzenia Fundatorów odbywają się co najmniej jeden raz do roku w terminie do dnia 31 grudnia. Ponadto zgromadzenie Fundatorów odbywa się w każdym czasie na żądanie co najmniej dwóch Fundatorów, w terminie 14 dni od złożenia żądania na piśmie bądź drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia. O terminie Zgromadzenia Fundatorów każdy Fundator musi być poinformowany co najmniej na 14 dni przed tą datą w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Decyzje zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów.
 8. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższą władzą Fundacji i może przejąć do prowadzenia przez siebie każdą sprawę, której kompetentnymi są Rada Fundacji albo Zarząd Fundacji.
 9. Do wyłączonej kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należą:
 10. podjęcie decyzji o połączeniu z innymi Fundacjami,
 11. podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji i przekazaniu majątku zlikwidowanej Fundacji,
 12. rozpoznawanie sprawozdań Rady Fundacji,
 13. udzielanie wytycznych dotyczących działalności Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 14. Członkostwo Zgromadzenia Fundatorów nie podlega dziedziczeniu, a w przypadku utraty przez Fundatora będącego osobą prawną swego dotychczasowego statusu uprawnienia Fundatora nie przechodzą na jego następców prawnych.
 15. Za zgodą dotychczasowych fundatorów, fundatorem może zostać osoba fizyczna wskazana przez fundatora osobę fizyczną na wypadek jej śmierci i/lub z ważnych powodów, a także podmiot mający osobowość prawną, który uległ przekształceniu w inną formę prawną, będąc przed przekształceniem dotychczasowym fundatorem.
 16. W przypadku niemożności podjęcia uchwał przez Zgromadzenia Fundatorów mimo co najmniej dwukrotnego zwołania Zgromadzenia Fundatorów, kompetencje Zgromadzenia Fundatorów w sprawie będącej przedmiotem danych obrad Zgromadzenia Fundatorów przejmuje w całości Rada Fundacji.

 

RADA FUNDACJI

§14

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundację.
 2. Rada Fundacji składa się z 5 do 10 członków.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów.
 4. Przed upływem kadencji Rady Fundacji Zgromadzenie Fundatorów powołuje nowy skład Rady na kolejną kadencję.
 5. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.
 6. W przypadku braku Zgromadzenia Fundatorów, członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcję lub na poszerzenie składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 7. Członkowie Rady Fundacji są powoływani na 5-letnią kadencję. Fundatorzy mogą odwołać każdego Członka Rady w trakcie trwania jego kadencji, bez wskazywania przyczyny odwołania.
 8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 9. Członkowie Rady Fundacji za pełnienie swojej funkcji nie otrzymują wynagrodzenia, otrzymują oni wyłącznie zwrot kosztów niezbędnych, za wykonywanie swojej Funkcji.
 10. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady. Reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 11. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.
 12. Radę Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora albo co najmniej dwóch członków Rady złożony na piśmie.
 13. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Fundacji.
 14. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub nawiązania z członkiem Fundacji stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 

§ 15

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji – z zastrzeżeniem §17 ust. 2
 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenia ich wynagrodzenia z zastrzeżeniem §17 ust. 2
 3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansów i udzielania członkom Zarządu absolutorium;
 4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
 5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 6. nadzór nad działalnością Fundacji, w tym rozpatrywanie skarg składanych na czynności Zarządu.

 

§16

Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawiona do:

 1. informacji od Zarządu Fundacji na temat działalności Fundacji;
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej majątku Fundacji;
 3. występowanie do Zgromadzenia Fundatorów z wnioskami dotyczącymi funkcjonowania Zarządu Fundacji;
 4. zawieszenia ze skutkiem natychmiastowym członków Zarządu Fundacji w przypadku stwierdzenia ich działania na szkodę Fundacji.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§17

 1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.
 2. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów.

 

§18

Funkcje członka Zarządu można pełnić więcej niż przez jedną kadencję.

 

§19

Nie mogą być członkami Zarządu osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe.

 

§20

Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 

§21

Kompetencje zarządu:

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
 2. Do zadań zarządu należy w szczególności:
 3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
 6. podejmowanie decyzji o wszelkich sprawach nie przekazanych do innych organów;
 7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
 8. występowanie do Zgromadzenia Fundatorów/ Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu zarządu.
 10. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie zarządu z 1-dniowym wyprzedzeniem.
 11. Powiadamianie o posiedzeniu Zarządu odbywa się w formie elektronicznej.
 12. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 13. Zarząd co roku do dnia 30 czerwca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa samodzielnie Prezes Zarządu bądź Członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.

 

§23

Zmian w statusie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów lub Rada Fundacji - w przypadku zaistnienia §13 ust. 8, z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Fundacji albo Zarządu Fundacji.

 

§24

Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§25

Fundacja może się połączyć z inną Fundacją, dla efektywnego realizowania swoich celów.

 

§26

Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§27

W sprawach o połączeniu z inną Fundacją kompetentne jest Zgromadzenie Fundatorów lub Rada Fundacji w przypadku zaistnienia §13 ust. 8, przy czym decyzje tych organów zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§28

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągniecia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmą w drodze jednomyślnej uchwały Zgromadzenie Fundatorów lub Rada Fundacji - w przypadku zaistnienia §13 ust. 8.
 3. Likwidatora powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§29

Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały Zgromadzenia Fundatorów lub Rady Fundacji - w przypadku zaistnienia §13 ust. 8, na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polsce Fundacji o zbliżonych celach.

Podziel się

Reklama Kampania 1,5 % Fundacja Uśmiech dziecka