Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Ziaja kosmetyki kokos i pomarańcza

Regulamin sprzedaży tygodnika

Regulamin sprzedaży tygodnika "Zawsze Pomorze"

Obowiązuje od 03.01.2022 (dalej: „Regulamin”)

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa:

zasady sprzedaży tygodnika „Zawsze Pomorze”, wydawanego przez Fundację „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza” R. Lipowicza 63, 80-809 Gdańsk, w szczególności w zgodności z postanowieniami art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);

warunki świadczenia Usługi i Usługi Konta Użytkownika drogą elektroniczną;

zasady korzystania z usługi Konta Użytkownika w serwisie;

zasady przetwarzania danych osobowych;

wymagania technologiczne i warunki niezbędne do spełnienia dla poprawnej obsługi Usługi i Usługi Konta Użytkownika.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, i znajduje on zastosowanie do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy przez Operatora.

Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi przed założeniem Konta Użytkownika w serwisie oraz zawarciem umowy świadczenia Usługi w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkowników w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie.

Zamawiając Usługę Użytkownik, potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu może uniemożliwić założenie Konta Użytkownika dla Użytkownika oraz rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Operatora.

DEFINICJE I TERMINOLOGIA
§ 2

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Operator – Operator; Fundacja „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza”, ul. R. Lipowicza 63, 80-809 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr KRS 0000928636, NIP 583 343 88 75, REGON 520 270 234;

Użytkownik – usługobiorca; osoba prawna, jednostka organizacyjna, osoby fizyczne reprezentujące ww. osoby prawne lub jednostki organizacyjne, a także osoba fizyczna, będąca stroną umowy o świadczenie usług w tym usługi Konta Użytkownika w serwisie, której Operator świadczy usługi w ramach umowy;

Serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem zawszepomorze.pl

Regulamin – niniejszy Regulamin, będący jednocześnie treścią umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

Konto Użytkownika – usługa świadczona przez serwis zawszepomorze.pl na zlecenie Operatora, opisana w rozdziale II § 5 Regulaminu.

Usługa – opisane w rozdziale II §§ 3 i 4 Regulaminu świadczenie Operatora na rzecz i zlecenie Użytkownika;

Ustawa – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozdział II

USŁUGA
§ 3

Oświadczenie woli Operatora zawarte w liście elektronicznym wysłanym na adres Użytkownika wskazany przez niego przy zawarciu umowy uważa się za doręczone z chwilą wysłania (np. potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie zawarcia umowy, faktura elektroniczna w przypadku zgody Użytkownika na tę formę dokumentu).

Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Operatora o zmianie swego adresu e-mail. W przypadku niepoinformowania Operatora o zmianie adresu e-mail przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Operatora do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia lub Koncie Użytkownika zostały skutecznie doręczone.

ZAKRES
§ 4

Na podstawie niemniejszego regulaminu przedmiotem umowy mogą być m.in.:

prenumerata tygodnika „Zawsze Pomorze” w formie papierowej (dalej: „Prenumerata Papierowa”);

pojedyncze egzemplarze tygodnika „Zawsze Pomorze” w wersji papierowej (dalej: „Gazeta papierowa”);

prenumerata elektroniczna tygodnika „Zawsze Pomorze” (dalej: „Prenumerata Cyfrowa”);

pojedyncze egzemplarze cyfrowe tygodnika „Zawsze Pomorze” dostarczane w inny sposób niż na nośniku materialnym (np. typu download lub streaming) (dalej: „Egzemplarz Cyfrowy”).

Do pojedynczych numerów tygodnika „Zawsze Pomorze” w formie papierowej, zarówno objętych prenumeratą (ust. 1 lit. a), jak i nieobjętych prenumeratą (ust. 1 lit. b), mogą być dodawane m.in. nagrania dźwiękowe lub produkty lub usługi lub wizualne lub programy komputerowe (dalej: „dodatki”). Są one w każdym przypadku świadczeniem ubocznym względem świadczenia głównego, a ich pełna funkcjonalność może zależeć od akceptacji ich regulaminów.

Tygodnik „Zawsze Pomorze” (dalej także: „ZP”) jest wydawanym przez Operatora tygodnikiem w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1914), zarejestrowanym w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny pod nazwą: „Zawsze Pomorze” pod numerem: PR 47/21. Redaktorem naczelnym ZP jest Mariusz Szmidka. Redakcja ZP mieści się w Domu Technika NOT, ul. Rajska 6 w Gdańsku.

ZP ukazuje się w papierze, co do zasady jeden raz w tygodniu (w każdy piątek).

eZP (dalej także: „Serwis”) jest wydawanym elektronicznie przez Operatora tygodnikiem w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy wskazanej w § 4 ust. 1, zarejestrowanym w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny pod nazwą: „zawszepomorze.pl” pod numerem: PR 47/21. Redaktorem naczelnym Serwisu jest Mariusz Szmidka. Redakcja Serwisu mieści się w siedzibie Operatora.

Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:

usługa przeglądania, tj. możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów (tekstów, zdjęć, wideo, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Operatora w ramach dostępu bezpłatnego lub płatnego. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony WWW o jednoznacznie określonym adresie internetowym;

usługa newslettera, tj. przesłany Użytkownikowi drogą elektroniczną informator zawierający m.in. informacje na temat zawartości produktów Operatora i/lub działalności Operatora. Warunkiem przesłania Użytkownikowi newslettera jest wyrażenie przez niego dobrowolnej zgody na otrzymanie tego materiału.

Zakres usług w Serwisie może być inny w przypadku, w którym odbywa się on za pomocą aplikacji zainstalowanej na telefonie lub innym urządzeniu o podobnym charakterze. Jednakże w każdym przypadku obejmuje on co najmniej usługę przeglądania.

Dostęp do niektórych usług lub niektórych części usług Serwisu może być uzależniony od:

zamówienia usługi (odpłatnej lub nieodpłatnej),

zaakceptowania Regulaminu,

wyrażenia zgód, o których mowa w § 19 Regulaminu;

skorzystania z Kodu Promocyjnego,

zalogowania.

Czas dostępu do usługi wymagającej zalogowania liczony jest od chwili:

następnego dnia po przesłaniu loginu i hasła pierwszego logowania przez Operatora na adres e-mail Użytkownik,

lub daty ustalonej w umowie;

lub z momentem zalogowania się do Serwisu;

w przypadku Płatności PayU – od wysłania Użytkownikowi spersonalizowanego linku umożliwiającego dostęp do zakupionych treści.

Operator zastrzega sobie prawo odmowy uruchomienia usługi, jeśli dane przekazane przez Użytkownika są niepoprawne lub niezupełne. Operator również zastrzega sobie prawo odmowy uruchomienia usługi, jeśli Konto Użytkownika będzie wskazywało na jego miejsce stałego pobytu poza EEG.

KONTO UŻYTKOWNIKA
§ 5

Niezależnie od Usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu Operator zobowiązuje się do świadczenia Użytkownikowi, za pomocą serwisu, usług składających się na usługę Konta Użytkownika, tj. obsługi Użytkownika w ramach Konta Użytkownika, polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi stworzenia własnego profilu, zamieszczenia informacji dotyczących swojej osoby lub reprezentowanej przez Użytkownika firmy oraz innych informacji, które mają służyć umożliwieniu lub ułatwieniu Użytkownikowi korzystania z Usług oferowanych przez Operatora, w tym dokumentowania i prowadzenia rozliczeń za zamówione przez Użytkownika usługi.

Dostęp do Konta Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, możliwy jest dla Użytkownika, który zaakceptował niniejszy Regulamin i złożył zamówienie na Usługę Operatora.

W ramach świadczenia usługi Konta Użytkownika, Użytkownikowi udostępniona zostaje możliwość budowania, rozbudowywania, modyfikacji i aktualizacji swojego profilu poprzez umożliwienie Użytkownikowi wprowadzenia swoich danych dotyczących siebie lub reprezentowanej przez Użytkownika firmy.

Konto Użytkownika ułatwia lub umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi oraz usług, świadczonych lub oferowanych przez Operatora.

Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika w serwisie w zakresie zgodnym z ich treścią i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Użytkownik ma prawo korzystać ze wszystkich Usług oferowanych przez Operatora w ramach Konta Użytkownika, w zakresie zgodnym z ich treścią i postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminu świadczenia konkretnej Usługi.

Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika pod warunkiem, że nie użyje ich do celów niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu i zasadami współżycia społecznego.

Użytkownik ma prawo korzystać z usług pod warunkiem, że nie użyje ich do celów niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminu świadczenia konkretnej usługi i zasadami współżycia społecznego.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta Użytkownika w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, regulaminem świadczenia konkretnej usługi, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.

Rozdział III

ZAWARCIE UMOWY I ZALOGOWANIE

Formularz elektroniczny
§ 6

Przy sprzedaży za pomocą formularza elektronicznego Użytkownik potwierdza zamówienie, wykonując następujące czynności:

podaje lub potwierdza dane potrzebne do zawarcia umowy,

akceptuje regulamin,

ma możliwość złożenia innych oświadczeń, w tym oświadczeń dotyczących dostarczenia treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, wprowadzenia Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego (zob. § 8), zażądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia (zob. § 13), lub oświadczeń w zakresie polityki prywatności (zob. § 18 i nn.),

wciska przycisk „ZAMAWIAM PRENUMERATĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” (usługa odpłatna).

Przy wprowadzaniu pierwszego zamówienia Operator zakłada Konto Użytkownika, przekazuje na adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, a następnie potwierdzenie zawarcia umowy. W wyjątkowych przypadkach, związanych z niedostępnością Usługi, Operator może zamiast potwierdzenia zawarcia umowy powiadomić o niedostępności zamówienia, co będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy. Brak dostępności Usługi nie wpływa na usługę Konta Użytkownika, która zostaje aktywowana w chwili złożenia zamówienia. W przypadku chęci rezygnacji z usługi Konta Użytkownika Użytkownik może skorzystać ze ścieżki wskazanej w rozdziale VI, § 15 Regulaminu.

W przypadku sprzedaży Usług z wykorzystaniem Płatności PayU, po złożeniu zamówienia Użytkownik jest przekierowywany do platformy umożliwiającej Płatność PayU zgodnie z Regulaminem Transakcji Płatniczej PayU. Po dokonanej płatności Użytkownik jest przekierowywany na stronę internetową zawierającą treść, do której wykupił dostęp. Jednocześnie otrzymuje na podany na formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Odrębnym e-mailem Użytkownik otrzymuje również potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze spersonalizowanym linkiem, umożliwiającym późniejszy dostęp do treści (tj. po opuszczeniu strony Serwisu).

W przypadku zamówienia więcej niż jednego dostępu do Usługi elektroniczne Użytkownik według uznania może zawnioskować o:

określoną liczbę dostępów poprzez podanie odpowiedniej liczby adresów e-mailowych potencjalnych użytkowników Serwisu,

lub może podać jeden adres e-mailowy, do którego Operator przyzna zamówioną liczbę dostępów.

W tym drugim przypadku Użytkownik gwarantuje, iż wszyscy, którym przekazał dostęp, zapoznali się i akceptują warunki niniejszego regulaminu.

Telesprzedaż
§ 7

Oświadczenia składane w trakcie rozmowy telefonicznej inicjującej telesprzedaż mają charakter zachęty do zawarcia umowy.

Po odbytej rozmowie lub w trakcie rozmowy, za zgodą potencjalnego Użytkownika, na adres e-mailowy podany podczas rozmowy Operator wysyła informację o przedmiocie zamówienia z następującymi załącznikami:

fakturą proforma zawierającą dane Użytkownika, lub podmiotu, w imieniu którego działa, cenę oraz termin płatności,

informacją o danym produkcie,

Regulaminem;

ewentualnie formularzem pozwalającym na wypełnienie lub potwierdzenie danych potrzebnych do zawarcia umowy oraz złożenie dodatkowych oświadczeń, w tym oświadczeń dotyczących dostarczenia treści cyfrowych nie zapisanych na materialnym nośniku ( § 14) lub oświadczeń w zakresie polityki prywatności (zob. § 17 i nn.).

Po czym oddzwania (w okresie nie dużym niż 48h) lub jeszcze podczas tej samej rozmowy odbiera od Użytkownika oświadczenie o otrzymaniu przez niego ww. dokumentów oraz zgodzie na zawarcie umowy na zasadach wynikających z przekazanych dokumentów.

3. W zakresie zamówienia więcej niż jednego dostępu do Usługi elektronicznej znajduje zastosowanie również § 6 ust. 4 Regulaminu.

4. Niezwłocznie (w terminie do 24h od rozmowy) Operator przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie elektronicznej wraz z adresem Serwisu umożlwiającym aktywacje usługi. W związku z możliwością świadczenia usługi przez Konto Użytkownika, w przypadku pierwszego zamówienia, Użytkownik w związku z zawarciem umowy winien dokonać pierwszej rejestracji w serwisie, poprzez udostępnioną przez Operatora procedurę zmiany hasła. W przypadku dalszych zamówień Użytkownik korzysta z już istniejącego Konta Użytkownika.

Promocje
§8

Operator może organizować akcje promocyjne, np. w postaci:

bezpłatnego czasowego dostępu do Usług na warunkach określonych każdorazowo w ofercie promocyjnej;

rabatu na Usługi.

Skorzystanie z promocji odbywa się poprzez wpisanie na formularzu zamówienia otrzymanego Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego, w miejscu do tego przeznaczonym, lub wypełnienia formularza zawierającego zaszyty kod promocyjny na wskazanej stronie docelowej (tzw. landing page).

Operator może oferować w promocji darmowe Usługi (lub zniżki na nie) dla Użytkowników, którzy zawarli umowę o usługę płatną. Odstąpienie od umowy będzie oznaczało obowiązek zwrotu Usługi.

Promocja może być ograniczona w czasie lub w liczbie przyznanych dostępów. W przypadku ograniczenia co do liczby, rozstrzygające jest pierwszeństwo w złożeniu zamówienia. Operator przed upływem okresu bezpłatnego dostępu może zaproponować Użytkownikowi płatny abonament uprawniający do korzystania z usług.

Szczegółowa informacja na temat warunków danej akcji promocyjnej będzie każdorazowo umieszczana na stronach internetowych Operatora.

W związku ze świadczeniem Usługi przez Konto Użytkownika, w przypadku pierwszego dostępu, Użytkownik w zawiązku z zawarciem umowy winien dokonać pierwszej rejestracji w Serwisie poprzez udostępnioną przez Operatora procedurę zmiany hasła. W przypadku dalszych dostępów Użytkownik korzysta z już istniejącego Konta Użytkownika.

Rozdział IV.
DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

Dostawa Prenumeraty Papierowej
§ 9

Dostawa Prenumeraty Papierowej realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.

W przypadku dostaw bezpłatnych odbywają się one za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000334972 (dalej: „Poczta Polska”) lub innych firm kolporterskich na zlecenie Operatora. W przypadku dostaw płatnych wyboru dostawcy dokonuje Użytkownik na podstawie listy dostawców wskazanej w zamówieniu lub informacji o produkcie.

W przypadku zamówienia prenumeraty:

wysyłka zostanie uruchomiona po zawarciu umowy zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem, na jaki złożono zamówienie;

Użytkownik nie ponosi kosztu dostawy.

W przypadku zamówienia egzemplarzy Gazet Papierowych wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia.

Operator może wstrzymać się z wysyłką zamówienia w przypadku braku uregulowania należności.

Dostawa Prenumeraty Cyfrowej i Egzemplarza Cyfrowego
§ 10

Dostęp do Prenumeraty Cyfrowej jest możliwy po zalogowaniu do Serwisu. Zalogowanie w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Operatora loginu oraz hasła pierwszego logowania Użytkownika. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonej usługi, w przypadku telesprzedaży lub promocji, Serwis przy pierwszym logowaniu wymusza na Użytkowniku zmianę hasła.

Z zastrzeżeniem § 10 ust. 5, jeżeli hasło tymczasowe do Serwisu nie zostało zdefiniowane przez Użytkownika na formularzu zamówienia, co jest możliwe w formularzu zamówienia, jest ono mu przesyłane razem z potwierdzeniem zawarcia umowy.

Użytkownik samodzielnie ustala login i hasło, które będą wykorzystywane jako dane uwierzytelniające, umożliwiające dostęp do Serwisu, który jest również właściwy dla Konta Użytkownika, w przypadku pierwszego zamówienia na usługi Fundacji „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza”. W przypadku gdy Użytkownik korzystał już z usług Operatora, login i hasło do Serwisu jest zgodne z tym, co Użytkownik ustalił zamawiając ww. usługi.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych i informacji zgromadzonych w Serwisie i na Koncie Użytkownika, rekomendowane jest, by hasło dostępu spełniało co najmniej poniższe wymagania:

hasło nie powinno być krótsze niż 8 znaków;

hasło powinno zawierać minimum jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę lub znak specjalny;

hasło nie powinno być takie samo jak identyfikator (login);

hasło powinno być zmieniane w miarę możliwości nie rzadziej niż co 30 dni oraz niezwłocznie w razie wystąpienia ryzyka, że dostęp do niego uzyskała osoba niepowołana lub nieupoważniona.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu w poufności. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego identyfikatora (loginu).

Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o każdorazowym nieuprawnionym użyciu jego indywidualnego identyfikatora (loginu) i o każdym innym naruszeniu zabezpieczeń.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania hasła lub identyfikatora (loginu) Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, za jego wiedzą lub bez niej. Jednak Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody poniesione przez Operatora lub inne podmioty na skutek użycia hasła lub identyfikatora (loginu) Użytkownika przez osoby trzecie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzanych danych i informacji do Konta Użytkownika. Wprowadzając dane i informacje do Konta Użytkownika, Użytkownik gwarantuje ich poprawność, integralność i prawdziwość.

W przypadku zamówienia Egzemplarza Cyfrowego dane do logowania są wysyłane drogą elektroniczną pod adresem wskazanym przez Użytkownika.

Dostęp do Egzemplarza Cyfrowego jest aktywny przez 90 dni, począwszy od daty pierwszego logowania.

Istnieje możliwość złożenia zamówienia na Prenumeratę Cyfrową przez stronę Serwisu dostępną pod linkiem: https://www.zawszepomorze.pl/e-prenumerata. Podany link zawiera rodzaje i ceny pakietów. Dostępne Pakiety Prenumeraty Cyfrowej to: kwartalna, półroczna i roczna.

Podczas składania zamówienia przez formularz na stronie: https://www.zawszepomorze.pl/e-prenumerata, użytkownik zobowiązany jest podać, swoje dane osobowe imię i nazwisko, miasto, adres mailowy, nr karty płatniczej, kraj pochodzenia, aby dalej kontynuować akceptuje („Warunki korzystania z usługi – Regulamin sprzedaży” nazewnictwo do ustalenia ) oraz politykę prywatności.

Po złożeniu zamówienia przez formularz na stronie, zakładane jest indywidualne konto na platformie https://memberful.com. Dostęp do indywidualnego konta wysyłane jest na adres mailowy podany podczas składania zamówienia.

Po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto, w swoim panelu ma widoczne: dane osobowe, zamówienie - rodzaj i czas trwania, pobieranie - materiały do pobrania wydania cyfrowe Tygodnika Zawsze Pomorze, dane karty, najnowsze posty – informacje wysyłane przez Operatora do użytkowników, którzy mają wykupioną Prenumeratę Cyfrowych.

W panelu po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto użytkownik ma widoczne automatyczne odnawianie zmówienia/subskrypcji. W każdej chwili może anulować swoje zmówienie/subskrypcję lub ją wznowić ponownie podając nr karty płatniczej.

Składając zamówienie na e-prenumeratę przez
https://www.zawszepomorze.pl/e-prenumerata płatność odbywa się poprzez obciążenie karty płatniczej, podanej podczas składania zamówienia.
Operatorem tej płatności jest platforma https://stripe.com. Płatność pobierana jest automatycznie z karty po złożeniu zamówienia za cały okres trwania zamówienia/subskrypcji.

W przypadku rezygnacji, ponowny pobór opłaty z karty zostaje wstrzymany
a w panelu po zalogowaniu w miejscu „Karta” widnieją puste pola, które należy uzupełnić w przypadku ponownej aktywacji.


 

Płatność
§ 11

Z zastrzeżeniem ust. 2–4 Użytkownik powinien dokonać zapłaty za Usługę płatną w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zapłata następuje na podstawie faktury wystawionej przez Fundację „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza” na zlecenie Operatora, przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze.

W przypadku płatności za pośrednictwem PayU („Płatność PayU”) płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Transakcji Płatniczej PayU. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. Regulaminu. W zakresie tej płatności Usługodawcą Użytkownika jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

W przypadku żądania otrzymania faktury VAT wystarczająca będzie faktura elektroniczna.

W przypadku płatności za pobraniem płatność dokonywana jest przy odbiorze przesyłki, listonoszowi lub kurierowi doręczającemu przesyłkę.

Istnieje możliwość płatności kartą, ale tylko w przypadku niezłożenia zamówienia na Prenumeratę Cyfrową przez stronę: https://www.zawszepomorze.pl/e-prenumerata. Operatorem tych płatności jest https://stripe.com

Rozdział V
ODSTĄPIENIE KONSUMENCKIE
Zakres zastosowania
§ 12

Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się wyłącznie do umów, w których Użytkownikiem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a od 3 stycznia 2022 r. również osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zawierająca z Operatorem umowę związaną z jej działalnością gospodarcza, ale niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności z przedmiotem wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „konsument”).

Sposób wykonania
§ 13

Z zastrzeżeniem § 12, konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla Prenumeraty Papierowej – od daty dostarczenia egzemplarza przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

dla egzemplarzy Gazet Papierowych – od daty dostarczenia rzeczy konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele egzemplarzy Gazet Papierowych, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od daty dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części;

dla Prenumeraty Cyfrowej lub Egzemplarza Cyfrowego – od dnia zawarcia umowy.

Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając do Operatora jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail: prenumerata@zawszepomorze.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku zamówienia egzemplarzy Gazet Papierowych konsument zobowiązany jest zwrócić je do Operatora, wysyłając je na adres [email protected].

W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Dlatego wraz z odstąpieniem konsument winien zwrócić do Operatora:

egzemplarze papierowe otrzymane na podstawie Umowy,

wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie było zawarcie umowy.

Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Operatora ponosi Użytkownik. W celu przyspieszenia procedury Użytkownik proszony jest o odesłanie dokumentu płatniczego (faktura VAT, faktura pro forma).

Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczoną cenę i koszt doręczenia rzeczy do Użytkownika, nie wyższy niż rzeczywisty koszt przesyłki poniesiony przez Użytkownika, w przypadku gdy ten koszt był w ogóle poniesiony przez Użytkownika. Operator może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Treści cyfrowe
§ 14

Jeżeli przedmiotem umowy lub zawartością dodatku jest Prenumerata Cyfrowa, lub Egzemplarz Cyfrowy, Użytkownik może złożyć oświadczenie, iż żąda on jego dostarczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. W przypadku nie złożenia takiego żądania Operator jest uprawniony do wstrzymania dostępu do czasu upływu ww. terminu. Konsekwencją tego żądania jest utrata prawa odstąpienia od umowy (zob. § 13).

Jeżeli zamawiając dostęp do usługi, Użytkownik zażądał rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, po odstąpieniu od umowy ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.

Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

Rozdział VI
Czas świadczenia

§ 15

Usługa Konta Użytkownika, objęta niniejszym Regulaminem, świadczona jest od momentu dokonania rejestracji Konta Użytkownika, aż do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w oparciu o akceptację niniejszego Regulaminu, a tym samym do momentu usunięcia Konta Użytkownika lub jego wyrejestrowania z serwisu Operatora.

Usługa Konta użytkownika świadczona będzie Użytkownikowi przez czas nieokreślony, przy czym Użytkownik może wypowiedzieć umowę dotyczącą ww. usługi w wersji bezpłatnej w każdym momencie, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu. Rezygnacja z usługi Konta Użytkownika może uniemożliwić świadczenie Usługi.

Rezygnacja z usługi Konta Użytkownika odbywa się poprzez usunięcie lub wyrejestrowanie Konta Użytkownika. Aby usunąć lub wyrejestrować Konto Użytkownika Użytkownik powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: [email protected] lub numerem telefonu: 881-711-011.

Operator może zawiesić świadczenie usługi Konta Użytkownika, zablokować Konto Użytkownika lub usunąć ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w oparciu o akceptację niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

wprowadza do Serwisu, lub Konta Użytkownika niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich informacje i dane, w szczególności gdy Użytkownik podszywa się pod osobę trzecią celem narażenia jej dóbr osobistych lub przywłaszczenia jej tożsamości na potrzeby oszustwa;

dopuści się za pośrednictwem Serwisu lub Konta Użytkownika naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

naruszy zasady bezpieczeństwa określone w niniejszym Regulaminie;

dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub Konta Użytkownika lub godzące w dobre imię Operatora.

Niezależnie od powyższego Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania takiej Usługi Konta Użytkownika i skasowania konta wraz z całą zawartością, jeżeli Użytkownik nie logował się na utworzone w ramach tej usługi konto przez okres co najmniej 12 miesięcy. Przed usunięciem takiej usługi Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany przez Operatora o zaprzestaniu udostępniania usługi.

Umowy na Usługi płatne są zawarte na okresy wskazane w zamówieniu lub umowie.

Użytkownik, który złożył zamówienie usługi nieodpłatnej, może wypowiedzieć umowę o jej świadczenie w każdym czasie bez podania przyczyn. W tym celu należy wysłać e-mail z prośbą o wyrejestrowanie na adres Biura Obsługi Klienta: [email protected].

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania e-maili przesyłanych w ramach usługi newslettera, kontaktując się w tym celu z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: [email protected] lub numerem telefonu: 881-711-011.

Operator nie udziela żadnej gwarancji nieprzerwanej dostępności Konta Klienta ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe z na skutek ewentualnej niedostępności. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty i szkody wynikłe na skutek zmian wprowadzonych w treści Serwisu.

Reklamacje
§ 16

Operator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących Użytkownikowi roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa, zob. zwłaszcza art. 556–576 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien:

przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adres Biura Obsługi Klienta oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z Użytkownikiem (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny/e-mailowy),

przesłać pod adres Biura Obsługi Klienta wadliwą rzecz; w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem dowodu zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopii.

W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy zawrzeć opis problemu lub zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopii.

Operator może poprosić Użytkownika o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Reklamacje złożone przez Użytkowników zostaną rozpatrzone przez Operatora, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości oraz rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.

Rozdział VII
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ochrona danych osobowych
§ 17

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO zgromadzonych w związku z Usługą oraz obsługą Konta Użytkownika jest Operator.

Kontakt z Operatorem możliwy jest:

za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Lipowicza 63, 80-809 Gdańsk (z dopiskiem „Dane osobowe”);

za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta: adres e-mail: [email protected],

numer telefonu: 881-711-011;

za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: [email protected].

Operator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną nabywającą we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):

umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez cały okres realizacji usług;

realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa;

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zamówieniem lub zawartą umową świadczenia usług – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną nabywającą w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):

w celu realizacji umowy, której stroną jest firma, którą Użytkownik reprezentuje (dokonuje odbioru zamówienia), a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora jako strony umowy zawieranej z firmą, którą Użytkownik reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zamówieniem lub zawartą umową sprzedaży – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

Operator będzie przetwarzał w ramach świadczenia usługi Konta Użytkownika dane osobowe osób rejestrujących Konto Użytkownika i Użytkowników, którzy rejestrują Konto Użytkownika w następujących celach:

świadczenia usługi Konta Użytkownika w serwisie Operatora, w oparciu o postanowienia zaakceptowanego regulaminu (art. 6 ust. b RODO), przez cały okres świadczenia tych usług, do czasu wyrejestrowania Konta Użytkownika z serwisu;

umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży Usług oferowanych przez Operatora za pośrednictwem Konta Użytkownika (art. 6 ust. b RODO), przez cały okres realizacji zamówienia;

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek ze świadczeniem usług Konta Użytkownika – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na rozbudowanie Konta Użytkownika i zamieszczenie w nim dodatkowych danych osobowych, Operator będzie przetwarzał uzupełnione dane osobowe Użytkownika na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu jej wycofania lub do czasu realizacji celów określonych w zgodzie.

Podanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest niezbędne do dokonania rejestracji Konta Użytkownika oraz w przypadku wydań cyfrowych Usługi, a tym samym zawarcia umowy z Operatorem. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może ograniczyć Użytkownikowi możliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności Konta Użytkownika.

W przypadku korzystania z darmowych wersji płatnych produktów Użytkownik jest obowiązany podać adres elektroniczny i wyrazić zgody marketingowo-handlowe zawarte w formularzu. Brak wyrażenia zgód powoduje brak możliwości skorzystania z darmowej wersji (w tym darmowej wersji próbnej) płatnego produktu.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, a tym samym zawarcia umowy o świadczenie usług z Operatorem. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Operatora.

Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane Fundacji „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza” oraz mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Operatora (np. hostingodawcy, podmiotom zapewniające obsługę IT, firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja). Dodatkowo, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie tego żądać, Operator może udostępniać dane osobowe Użytkownika również innym podmiotom, w tym kontrahentom Operatora.

Operator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

Droptica Sp. z o.o., ul. Stacyjna 1, 53-613 Wrocław, KRS NR 0000456501, NIP: 897-178-87-56, REGON: 022065689 - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w celu tworzenia stron lądowania i zbierania leadów i celu obsługi domeny i serwera pocztowego,

Memberful LLC, PO Box 2374, Ponte Vedra, Florida, 32004, United States - w celu obsługi Kont Użytkowników Platformy,

Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA. – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,

PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, nr KRS 0000274399, NIP: 7792308495 - w celu obsługi płatności,

innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Operatora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej wirtualnym asystentkom, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.

Operator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Operator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich.

W związku z faktem, że Operator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft, Memberfull.com, Stripe.com, itp., dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),

stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych którym Użytkownik wyraził zgodę.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Memberful LLC: https://memberful.com/privacy-policy/

Stripe, Inc.: https://stripe.com/en-pl/privacy

Należy każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na profilowanie oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Współadministrowanie danymi i marketing
§ 18

W związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Fundację „A 1 Press – Dziennikarze dla Pomorza” w ramach modelu współadministrowania danymi, dane Użytkownika będą przetwarzane przez współadministratorów – Zawsze Pomorze, wspólnie podejmujące decyzje o celach i sposobach ich przetwarzania.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez współadministratorów z Fundacji „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza” w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne współadministratorzy potrzebują dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania danych lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną.

Dane mogą być również przetwarzane przez współadministratorów w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzeniem działań marketingowych – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do otrzymywania od współadministratorów z Fundacji „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza” materiałów marketingowo-promocyjnych.

Dane osobowe Użytkownika mogą być profilowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Fundacji „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza”. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez współadministratorów określonych w ust. 1 powyżej dane osobowe dotyczące Użytkownika oraz informacje dotyczące produktów, które Użytkownik nabył lub usług, z których korzysta, lub plików cookies, jakie są zapisane na urządzeniu Użytkownika, współadministratorzy będą przeprowadzać wnioskowania dotyczące preferencji i zainteresowań Użytkownika, które to mogą posłużyć do budowy profilu marketingowego Użytkownika. W oparciu o zbudowane profile współadministratorzy będą mogli lepiej dopasowywać do oczekiwań Użytkownika przekaz marketingowy, co oznacza, że Użytkownik będzie otrzymywać mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów.

Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Zgodę można wycofać, kontaktując się ze współadministratorami za pomocą danych podanych w ust. 2 powyżej.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Postanowienia § 18 ust. 1–8 stosuje się odpowiednio w przypadku danych osobowych współadministrowanych.

Pliki cookies
§ 19

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Informacje zawarte w plikach cookies są współadministrowane przez podmioty tygodnik „Zawsze Pomorze” i portal „zawszepomorze.pl” należące do Fundacji „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza”. Przetwarzanie danych osobowych przez Współadministratorów odbywa się do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w następujących celach:

zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego dla Użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania strony www;

dostosowania strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętania wprowadzanych przez Usługobiorcę danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru dotyczącego zapisywania cookies w urządzeniu Użytkownika czy też zapamiętywania hasła (podtrzymanie zalogowanego Użytkownika);

prowadzenia analiz statystycznych dotyczących Użytkownika i odwiedzających serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej,

reklamy i promocji, dystrybucji materiałów informacyjnych i reklamowych za pośrednictwem serwisu.

Użytkownik ma prawo zrezygnować ze zbierania cookies, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Użytkownik korzysta, łącząc się z naszym serwisem, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików cookies, w treści, w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia dotyczących Użytkownika danych, zgromadzonych przez Operatora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

Rozdział VIII
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Wymagania techniczne
§ 21

Prawidłowe korzystanie z Usługi, w tym Konta Użytkownika świadczonej przez Operatora, jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, oprogramowanie oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8 lub wyższą, Mozilla Firefox 4 lub wyższą, Safari 4.0 i wyższą;

posiadać aktywny i prawidłowo działający dostęp do Internetu;

przeglądarka internetowa wskazana powyżej musi akceptować pliki cookies.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Usługi i Konta Użytkownika, jeżeli sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Użytkownika nie spełniają powyższych wymagań technicznych.

Użytkownik powinien zadbać o należyte zabezpieczenie sprzętu komputerowego wykorzystywanego do korzystania z usług.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu usług wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników i osób trzecich.

Użytkownik nie może korzystać z Usługi i Konta Użytkownika w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć lub osłabić serwer Operatora.

Użytkownik nie może próbować uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do żadnych usług, innych kont, systemów komputerowych ani sieci połączonych z dowolnym serwerem Operatora lub z dowolnymi Kontami Użytkownika lub Usługami, za pomocą włamywania, odgadywania haseł ani przy użyciu innych środków.

Operator nie gwarantuje, że Usługa i usługa Konta Użytkownika będą wolne od błędów ani tego, że usterki ich dotyczące zostaną poprawione.

Operator dołoży starań by pomóc Użytkownikowi w trudnościach związanych z korzystaniem z Usługi i Konta Użytkownika, co nie może być poczytywane za zobowiązanie Operatora do świadczenia wsparcia technicznego. W razie wystąpienia trudności związanych z korzystaniem z Usługi i Konta Użytkownika Użytkownik może kontaktować się z Operatorem za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta: wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected] lub za pomocą numeru telefonu 881-711-011.

W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej Operator postara się udzielić odpowiedzi w tej samej formie najpóźniej do 14 dni roboczych.

Jeżeli Użytkownik wykryje nieprawidłowość w funkcjonowaniu Usługi i/lub Konta Użytkownika jest zobowiązany do jej zgłoszenia na adres e-mail: [email protected] lub za pomocą numeru telefonu 881-711-011. Operator jest uprawniony do uznania, że zgłaszane zdarzenie nie stanowi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi i/lub Konta Użytkownika.

W przypadku awarii Serwisu lub Konta Użytkownika lub konieczności dokonania zmian, ulepszeń lub przeprowadzenia prac konserwacyjnych Operator zastrzega na swoją rzecz prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta Użytkownika.

Operator dołoży wszelkich starań, aby planowane przerwy techniczne związane z przerwą w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta Użytkownika odbywały się w nocy, między godziną 2:00 a 6:00.

Operator korzysta z pamięci podręcznej przeglądarki Użytkownika i wykorzystuje pliki cookie „Persistent First Party Cookies” (tzw. cookies stałe) oraz sesję w celu zapamiętywania wyborów, których dokonał Użytkownik, w tym w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu). Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Operator informuje, że Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookie na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak ograniczenie to może wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu.

Prawa autorskie
§ 22

Zarówno sam Serwis, jak i poszczególne elementy Serwisu, znaki towarowe i inne zawarte w niej oznaczenia i treści są przedmiotem ochrony wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) oraz ustawy prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.).

Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,

rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Serwisie, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),

pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

Użytkownik może korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Operatora oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Operatorem – są udostępniane w Serwisie.

Użytkownik może korzystać z Serwisu i Konta Użytkownika i zawartych na nich treści wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.

Użytkownik nie może zbywać ani udostępniać dostępu do Konta Użytkownika na rzecz podmiotów trzecich. Użytkownik nie ma prawa do publicznego rozpowszechniania ani komercyjnego oferowania dostępu do Konta Użytkownika i treści Serwisu.

Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik nie jest uprawniony do:

udzielania dalszej licencji (sublicencji) do zawartości Serwisu, lub jego części,

udostępniania zawartości Serwisu lub jego części osobom trzecim,

rozpowszechniania zawartości Serwisu, lub jego części w jakikolwiek sposób.

W celu zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu chronionej zawartości wydań cyfrowych i Egzemplarzy Cyfrowych Operator zastrzega sobie prawo do umieszczenia we wszystkich materiałach pobranych i utrwalonych w formie pdf na urządzeniu Użytkownika indywidualnych oznaczeń, umożliwiających Operatorowi identyfikację Użytkownika.

Operator zabrania odsprzedawania i rozpowszechnianie zakupionych przez użytkowników Egzemplarzy Cyfrowych osobom trzecim, poprzez rozsyłanie droga milową czy drukowaniem Egzemplarzy cyfrowych.

Zastrzeżenia
§ 23

Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Zawarte w Serwisie treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji, w żadnej mierze nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte w Serwisie poglądy osobiste ekspertów, wyroki, interpretacje, porady, rozwiązania i innego rodzaju informacje nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa, a tym samym stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Wykorzystanie poglądów ekspertów, wyroków, interpretacji, porad, rozwiązań i innego rodzaju informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

Operator nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Serwisu bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód. W szczególności Operator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Usługobiorcę określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli Użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią Serwisu.

W przypadku m.in.: (1) wystąpienia przez osobę trzecią, w tym organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, z roszczeniem przeciwko Operatorowi z tytułu naruszenia praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa, lub (2) wszczęcia postępowania (w tym karnego lub administracyjnego), w związku ze sposobem korzystania z usług świadczonych za pomocą Konta Użytkownika przez Użytkownika, w tym w związku z treściami przez niego udostępnianymi; w zakresie, za który zgodnie z niniejszym Regulaminem odpowiedzialność ponosi Użytkownik, Użytkownik zwolni Operatora z obowiązku zaspokojenia takiego roszczenia, a także pokryje wszelkie szkody, które Operator poniesie w związku z takim roszczeniem, pozwem lub postępowaniem, w tym prawomocnie orzeczone koszty postępowania i obsługi prawnej oraz równowartości odszkodowania, nałożonych kar lub grzywien lub koszty wykonania ostatecznych decyzji administracyjnych przez Operatora. W przypadku powzięcia przez Operatora wiedzy o takich roszczeniach czy postępowaniach, Operator niezwłocznie powiadomi o nich Użytkownika i umożliwi mu – zgodnie z przepisami prawa – przystąpienie do postępowania w celu obrony swoich praw. Użytkownik zobowiązuje się zaś za każdym razem przystąpić do takiego postępowania na zawiadomienie Operatora.

Operator zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.

Dodatkowe informacje
§ 24

W przypadku zawarcia przez Użytkownika zamówienia lub umowy na Usługi nie na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim zamówienie lub umowa nie zmienia jego postanowień.

Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

Użytkownikowi nie wolno dostarczać (publikować w Serwisie) treści o charakterze bezprawnym.

Operator ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże Operator nie zapewnia możliwości skorzystania przez Usługobiorców lub kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Operator nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Miejscem spełnienia świadczenia w przypadku Prenumeraty Papierowej i Gazet Papierowych jest wskazane przez Użytkownika miejsce dostawy. W pozostałych przypadkach miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Operatora.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa stosuje się odpowiednio.

Operator ma prawo do zmiany treści i postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana na 7 dni przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w oparciu o akceptację niniejszego Regulaminu w ciągu 14 dni od przedstawienia zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 3.01.2022.


Załącznik: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Fundacja „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza”, Biuro Obsługi Klienta, ul. Lipowicza 63, 80-809 Gdańsk [email protected]
– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/ umowy o świadczenie następującej usługi
– Data zawarcia umowy/odbioru
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

Podziel się

Reklama