Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Ziaja kosmetyki kokos i pomarańcza

Wotum zaufania i absolutorium dla Jacka Karnowskiego

14 głosami za, przy 5 przeciwnych i jednym wstrzymującym się sopoccy radni udzielili absolutorium prezydentowi Jackowi Karnowskiemu. Sesja absolutoryjna tradycyjnie stała się okazją do przedstawienia sprawozdania finansowego oraz Raportu o stanie miasta za poprzedni rok. Podczas sesji prezydent Jacek Karnowski podpisał Deklarację realizacji Ramy dla Miast Praw Człowieka Agencji Praw Podstawowych.
Wotum zaufania i absolutorium dla Jacka Karnowskiego
(fot. Fotobank | UMS)

Raport o stanie miasta za 2022 rok zreferowali prezydent Jacek Karnowski oraz wiceprezydenci Magdalena Czarzyńska-Jachim i Marcin Skwierawski. Uchwałę przyjęto większością głosów. Radni udzielili prezydentowi Sopotu wotum zaufania: 15 radnych głosowało za, a 6 było przeciw.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok złożył Mirosław Goślicki, skarbnik miasta. W swoim wystąpieniu skarbnik wskazał na dochody w wysokości 411 849 933,23 zł i wydatki w wysokości 451 137 336, 42 zł. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. z wykonania budżetu po stronie aktywów i pasywów zamknął się sumą bilansową 38 740 922,01 zł oraz deficytem budżetowym za rok 2022 w kwocie 39 287 403,19 zł. Po przedstawieniu uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej i dyskusji, sopoccy radni przewagą głosów 13 do 1, przy 5 wstrzymujących się, zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezydent Gdańska z wotum zaufania oraz absolutorium za budżet

Kiedy przyszło do głosowania nad absolutorium dla prezydenta 14 radnych było za, 5 przeciw, a jeden się wstrzymał od głosu. Tym samym radni udzielili absolutorium Jackowi Karnowskiemu za 2022 rok.

Podczas sesji wprowadzono także zmiany w budżecie miasta na rok 2023. W związku z wprowadzonymi zmianami, budżet miasta Sopotu na rok 2023 wynosi: po stronie dochodów: 474 172 368 zł, a po stronie wydatków: 565 888 979 zł. Uchwałę przeszła większością 20 głosów. Konsekwencją zmian wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie, było też dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2035.

Pod obrady trafił także temat ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Sopotu. Radni zdecydowali o zmianie uchwały z 9 lutego 2023 r. w tej sprawie. Jakie są skutki wprowadzonych zmian? Rozszerzony został katalog kierowców o korzystających z samochodu na mocy umowy najmu i dysponujących samochodem służbowym. Zmiana dotyczy zapisu dotyczącego prawa do władania pojazdem samochodowym. Do własności i współwłasności, umowy kredytu lub leasingu, dodano umowę najmu długoterminowego z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą oraz umowę z pracodawcą, czyli wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Ponadto rozszerzono grupę osób uprawnionych do abonamentów (zakupienia karty opłaty zryczałtowanej), co spowoduje zwiększenie liczby zajętych miejsc postojowych w SPP. Inflacja i rosnące koszty utrzymania strefy wymusiły konieczność podniesienia stawki opłaty zryczałtowanej (niewaloryzowanej od 2019 r.) z 5 do 10 zł za 30 dni (120 zł rocznie).

Decyzją rady las komunalny został uznany za las ochronny. Przyjęcie uchwały w tej sprawie sankcjonuje działania już prowadzone na terenie sopockich lasów komunalnych, m.in. usuwane są tylko drzewa chore lub zamierające, nie są prowadzone wycinki obszarowe. Wprowadzenie tych zapisów nie będzie miało negatywnych skutków dla osób rekreacyjnie korzystających z lasu. Ważnym tematem czwartkowej sesji było także podpisanie przez prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego Deklaracji realizacji Ramy dla Miast Praw Człowieka Agencji Praw Podstawowych. W Deklaracji podkreślono, m.in., że „Miasto Praw Człowieka to idea, którą chcemy silniej włączać w budowane polityki, programy i strategie miejskie (…). Miasto Praw Człowieka stanowi ramę działań dla rozwiązań, które umożliwiają poprzez dialog budowanie silnej, solidarnej wspólnoty, wrażliwej, reagującej na krzywdę, stanowiącej dom wszystkich i dla wszystkich otwarty. Chcemy, by Sopot stawał się przestrzenią bezpieczną, wolną od przemocy i wykluczenia (…)”.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama Kampania 1,5 % Fundacja Uśmiech dziecka