Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Szansa i wëzwanié. Felieton po kaszubsku

Kartuzë pò przeszło dwadzesce latach dostałë znôwù wiôlgą mòżlëwòsc promòcji. Latosy Swiatowi Zjôzd Kaszëbów òdbãdze sã w tim prawie gardze. Je to równak tak samò szansa, jak i wëzwanié, z jaczim nót bëłobë dac sobie radã.
Szansa i wëzwanié. Felieton po kaszubsku

Autor: Karol Makurat | Zawsze Pomorze

Ò Kaszëbach colemało gôdô sã, że są gòscynny. I tã gòscynnosc mieszkańcowie môla, jaczim òpiekùje sã swiãti Bruno, terô mògą pòkazac. Wszëtkò to zbiegło sã z wôżnym jubileùszã miasta – setną roczëzną jegò jistnieniô. 2023 je tej rokã apartnym dlô Kartuz. Z ti leżnoscë fejrowónëch bëło, je i gwësno jesz bãdze w „sercu Kaszëb” wiele ùroczëstosców. Mają òne rozmajitą tematikã i włącziwają sã w nie rozmajité òrganizacje. Òd przëznôwaniô nôdgrodów zasłëżonym kartësczim dzejarzom, pòprzez òrganizowanié kònkùrsów, cekawich pòtkaniów, pòkôzków, spòrtowëch rozegracjów, nagriwanié filmów, pò zagwësnienié lëdzóm dodôwkòwëch atrakcjów, jak chòcbë przistãp do historicznëch dokùmeńtów sparłãczonëch z Kartuzama czë twòrzenié drobnëch przedmiotów narzesziwającëch do ti òkrãgłi roczëznë. Zdôwô sã, że to swiãtowanié dôwô lëdzóm òchòtnosc i mòc do wëmësliwaniô corôz to nowich ôrtów promòcji miasta, chtërne mògą dawac swój brzôd nié leno terô, le téż w przińdnoscë. Aktiwnoscë dôwają pòczątk pòstãpnym – lëdze wzôjno pòdskôcają sã do robòtë, a téż do môlowégò patriotizmù. Je to dlô kartëzónów dobri czas, jedurny na sto lat, dlôte wôrt je bëc swiądnym ùczãtnikã tich òbchòdów – téż ze starnë òdbiércë. Pamiãtanié ò turistach, chtërny przëjadą do stalatnégò gardu i òkazywónô jima żëcznota téż mòże miec tu swòje zwësczi. Kartuzë dzãkã tim przësłowiowim „piãc minutom” mògą pòkazac sã jakno gard òtemkłi na sebie i na jinszich, a ta nôwikszô na całëch Kaszëbach jimpreza, jakô mdze 8 lëpińca tr. pòkôże, czë mdze to bëlno wëzwëskónô mòżnota.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Światowy Zjazd Kaszubów w Kartuzach. Spotkanie Kaszubów z całego świata!

Z kòżdą szansą zrzeszoné je téż wëzwanié – do te, cobë pò prôwdze Kaszëbi z ùsmiechã na gãbie gôdelë ò tim wëdarzenim. Zorganizowanié Zjôzdu Kaszëbów wëmôgô òd wëszëznów, robòtników i samëch mieszkańców wiôldżégò zaangażowaniô, ùtwórczoscë, zrozmieniô drëdżégò człowieka. Trzeba ùwôżno wsłëchac sã w brëkòwnotã gòscy, jaczi, bãdącë na ti kartësczi zemi, chcą wërazëc swòjã miłotã do kaszëbiznë. Nót je tej sprawic, bë czëlë sã tu dobrze, swójskò, żebë mielë mileczné wspòminczi i chcelë przëjachac tuwò nazôd. Przë planowanim atrakcjów wôżné je téż branié na bôczënk celu samégò zjazdu, jaczim je pòdtrzëmëwanié tradicji regionu, łączenié sã i pòdczorchniãcé jednotë Kaszëbów. Na gwës tej mile widzóné mdą wszëtczé spòsobë zachãcëwaniô do taczégò ôrtu fejrowaniô tegò dnia.

Przë szëkòwanim ùroczëstosców – czë to familiowëch czë swiatowëch, czë na môłą czë na wiôlgą miarã, wôżné je pòdéńdzenié i prowadnô mësla. Żelë robimë cos leno dlôte, żebë sã pòkazac i bëc lepszim òd jinszich, to z taczi zabawë chùtkò wëpłinie falszëwòta. A jeżlë robimë cos z pòtrzebë serca, chãcë daniô drëdżémù człowiekòwi tegò, co ù nas je nôlepszé i żlë chcemë, bë czuł òn sã ù nas dobrze, tej òn na gwës mdze piãkno ùgòszczony. Chcemë, żebë òbczas XXIV Swiatowégò Zjazdu Kaszëbów tak prawie bëło – òd serca.

Autorka jest regionalistką i nauczycielką języka kaszubskiego. Mieszka w Kartuzach


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama