(Fot. Karol Makurat | Zawsze Pomorze)

Pelplin i Starogard powołują spółkę śmieciową. Działać powinna od 2023 roku

Gminy Pelplin i wiejska Starogard planują założyć spółkę śmieciową. Czyste Kociewie, bo tak ma się ona nazywać, obsługiwać będzie te dwie gminy. Własna spółka ma zapewnić gminom większy wpływ na ceny za odbiór nieczystości. Obie rady gminy już podjęły uchwały w tej sprawie.
Krystyna
Paszkowska
18.02.2022 / 14:26

Koszty ponoszone przez gminę są z roku na rok coraz wyższe i poza jakąkolwiek kontrolą gminy zgodnie twierdzą Mirosław Chyła, burmistrz Pelplina oraz Łukasz Kruszyński, wicewójt gminy Starogard Gdański. To właśnie zadecydowało o poszukiwaniu innego rozwiązania, powołania spółki, która zajmowałaby się odbieraniem odpadów od mieszkańców.
Nie bez znaczenia był również fakt, że obie gminy graniczą ze sobą.

Dotychczas na usługę odbioru nieczystości każda z gmin musiała ogłaszać przetargi.

Rynek nie jest też nasycony, jeśli chodzi o ilość firm, które zajmują się taką działalnością zauważa Łukasz Kruszyński. W naszej gminie jest 4500 nieruchomości. Dużej konkurencyjności nie ma.

Czyste Kociewie. Gminy chcą powołać spółkę śmieciową

Samorządy przed ponad rokiem zleciły podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie analizy ekonomiczno-merytorycznej zasadności powołania przez gminę Starogard Gdański oraz Pelplin oddzielnie. Z tej analizy wynikało, że nie ma formalnych przeciwwskazań do powołania takiej spółki, ale jej zasadność ekonomiczna w przypadku spółki jedynie dla pojedynczej gminy jest dość ryzykowana ekonomicznie.

W siódmym, bądź najdalej w ósmym roku działania spółka zaczęłaby „zjadać” swój kapitał mówi wicewójt Starogardu Gdańskiego.

W związku z taką perspektywą obie gminy były już przekonane, że spółka jest potrzebna, ale aby miała ona uzasadnienie również pod względem ekonomicznym, to warto pomyśleć o wspólnej inicjatywie. 

Analiza służyła do oceny zasadności powołania podmiotu, którego celem jest świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych na rzecz gminy w trybie zamówienia in-house wyjaśniał Mirosław Chyła podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pelplinie, kiedy to samorząd podejmował uchwałę w tym temacie. Analiza wykazała, że powołanie nowego podmiotu (spółki komunalnej) do świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości jest zasadne, gdy zakresem usług zostanie objętych min. 25-30 tys. mieszkańców. 

Czyste Kociewie. Kiedy zostanie powołana spółka?

Gmina Pelplin liczy 15,8 tys. mieszkańców. W podobnej sytuacji jest sąsiadująca gmina wiejska Starogard Gdański licząca 16,1 tys. mieszkańców. Obie gminy Starogard Gdański i Pelplin wyraziły wolę powołania wspólnego podmiotu, którego celem działania jest gospodarowanie odpadami w ramach zadań własnych gminy. Rynek usług, którym „zarządzać będzie” nowa spółka to ok. 30 tys. mieszkańców. 

Określono już wstępne założenia dotyczące powołania spółki Czyste Kociewie. Zakłada się wyposażenie spółki przez gminy w majątek pieniężny i rzeczowy (grunt) w kwocie łącznej ok. 5 mln zł. Spółka przy zakładanym poziomie dokapitalizowania będzie w akceptowalnej sytuacji ekonomicznej dla podmiotów finansujących zakup pojazdów (banki/leasingowanie). Spółka przy zakładanych stawkach świadczenia usług będzie generowała zyski i utrzyma płynność finansową w długim okresie czasu. 

Spółka działać będzie jako spółka prawa handlowego w formule spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Podstawowym rodzajem działalności Spółki będzie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie obu gmin - podkreślają włodarze obu gmin. Zakłada się pełne współdziałanie i równość obu gmin w spółce. Spółka zostanie powołana do życia jeszcze w tym roku. 

Działalność operacyjna nowej firmy w zakresie odbierania odpadów z nieruchomości rozpocznie się najpóźniej w połowie roku 2023. Kapitał zakładowy wynosić będzie ok. 5 mln zł i zostanie wniesiony przez każdą z gmin w udziale po 50 procent. Na rzecz nowej spółki wniesiony zostanie również aport rzeczowy w postaci gruntów (działka ok. 5000 m2 w Pelpinie, działka w Jabłowie) z przeznaczeniem pod bazę sprzętową. Spółka w początkowej fazie działania będzie nabywała środki trwałe (pojazdy, baza magazynowo- transportowa, itd.), będzie ubiegała się o pożyczki i dotacje na zakup pojazdów do odbierania odpadów. Walorem nowo powołanej spółka będzie świadczenie usługi odbioru nieczystości od mieszkańców obu gmin w oparciu o umowy in-house (z wolnej ręki). 

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze